മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mimosa albida Willd. LC

 
Fabaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mimosa albida
Mimosa albida
Mimosa albida
Mimosa albida

Mimosa pudica L. LC

തൊട്ടാവാടി
Fabaceae 1,668 1,333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mimosa pudica
Mimosa pudica
Mimosa pudica
Mimosa pudica