മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Parkia biglandulosa Wight & Arn.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Parkia biglandulosa