മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Parthenium hysterophorus L.

കോൺഗ്രസ് പുല്ല്
Asteraceae 593 404 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus
Parthenium hysterophorus
Parthenium hysterophorus
Parthenium hysterophorus