മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine

 
Myrtaceae 297 209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Psidium cattleianum
Psidium cattleianum
Psidium cattleianum
Psidium cattleianum

Psidium guajava L. LC

 
Myrtaceae 1,674 1,287 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Psidium guajava
Psidium guajava
Psidium guajava
Psidium guajava