മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sabal bermudana L.H.Bailey EN

 
Arecaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sabal bermudana
Sabal bermudana
Sabal bermudana
Sabal bermudana

Sabal minor (Jacq.) Pers. LC

 
Arecaceae 148 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sabal minor
Sabal minor
Sabal minor
Sabal minor