മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vepris lanceolata G. Don

 
Rutaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata