മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Woodfordia fruticosa (L.) Kurz LR/lc

 
Lythraceae 39 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Woodfordia fruticosa
Woodfordia fruticosa
Woodfordia fruticosa
Woodfordia fruticosa