കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon 3 ഇനം
Acacia 6 ഇനം
Acantholimon 1 ഇനം
Acer 2 ഇനം
Achillea 2 ഇനം
Achyranthes 1 ഇനം
Adiantum 1 ഇനം
Adonis 4 ഇനം
Aegilops 5 ഇനം
Aeluropus 2 ഇനം
Aerva 1 ഇനം
Aetheorhiza 1 ഇനം
Agrimonia 1 ഇനം
Agrostemma 2 ഇനം
Agrostis 1 ഇനം
Ailanthus 1 ഇനം
Aira 1 ഇനം
Aizoon 2 ഇനം
Ajuga 2 ഇനം
Alcea 2 ഇനം
Alhagi 1 ഇനം
Alisma 3 ഇനം
Alkanna 3 ഇനം
Alliaria 1 ഇനം
Allium 9 ഇനം
Aloe 1 ഇനം
Alopecurus 3 ഇനം
Alternanthera 2 ഇനം
Althaea 2 ഇനം
Alyssum 2 ഇനം
Amaranthus 9 ഇനം
Ambrosia 4 ഇനം
Ammannia 1 ഇനം
Ammi 2 ഇനം
Ammochloa 1 ഇനം
Ammophila 1 ഇനം
Anabasis 3 ഇനം
Anacamptis 1 ഇനം
Anacyclus 1 ഇനം
Anagallis 2 ഇനം
Anagyris 1 ഇനം
Anastatica 1 ഇനം
Anchusa 4 ഇനം
Andrachne 1 ഇനം
Androcymbium 1 ഇനം
Andropogon 1 ഇനം
Androsace 1 ഇനം
Anemone 1 ഇനം
Anethum 1 ഇനം
Ankyropetalum 1 ഇനം
Anoda 1 ഇനം
Anogramma 1 ഇനം
Anthemis 5 ഇനം
Antinoria 1 ഇനം
Antirrhinum 2 ഇനം
Anvillea 1 ഇനം
Aphanes 1 ഇനം
Apium 2 ഇനം
Arabidopsis 1 ഇനം
Arabis 4 ഇനം
Araujia 1 ഇനം
Arbutus 1 ഇനം
Arenaria 1 ഇനം
Argemone 1 ഇനം
Argyrolobium 1 ഇനം
Arisarum 1 ഇനം
Aristida 1 ഇനം
Aristolochia 1 ഇനം
Arnebia 1 ഇനം
Artedia 1 ഇനം
Artemisia 3 ഇനം
Arthrocnemum 1 ഇനം
Arum 4 ഇനം
Arundo 2 ഇനം
Asparagus 4 ഇനം
Asperugo 1 ഇനം
Asperula 1 ഇനം
Asphodeline 1 ഇനം
Asphodelus 4 ഇനം
Asplenium 5 ഇനം
Aster 1 ഇനം
Asteriscus 2 ഇനം
Astomaea 1 ഇനം
Astragalus 8 ഇനം
Atractylis 2 ഇനം
Atraphaxis 1 ഇനം
Atriplex 10 ഇനം
Avena 4 ഇനം
Azolla 1 ഇനം
Bacopa 1 ഇനം
Balanites 1 ഇനം
Ballota 1 ഇനം
Bassia 2 ഇനം
Bellardia 1 ഇനം
Bellevalia 3 ഇനം
Bellis 3 ഇനം
Berberis 1 ഇനം
Beta 1 ഇനം
Bidens 2 ഇനം
Biscutella 1 ഇനം
Bituminaria 1 ഇനം
Blackstonia 1 ഇനം
Boerhavia 1 ഇനം
Boissiera 1 ഇനം
Borrichia 1 ഇനം
Bothriochloa 1 ഇനം
Brachiaria 1 ഇനം
Brachypodium 2 ഇനം
Brassica 4 ഇനം
Briza 2 ഇനം
Bromus 11 ഇനം
Brunnera 1 ഇനം
Bryonia 2 ഇനം
Buglossoides 2 ഇനം
Bunium 1 ഇനം
Bupleurum 2 ഇനം
Butomus 1 ഇനം
Cakile 1 ഇനം
Calendula 2 ഇനം
Calepina 1 ഇനം
Calicotome 1 ഇനം
Callitriche 3 ഇനം
Calystegia 2 ഇനം
Campanula 4 ഇനം
Capparis 5 ഇനം
Capsella 2 ഇനം
Caralluma 1 ഇനം
Cardamine 1 ഇനം
Cardaria 1 ഇനം
Cardopatium 1 ഇനം
Carduus 3 ഇനം
Carex 7 ഇനം
Carlina 2 ഇനം
Carrichtera 1 ഇനം
Carthamus 2 ഇനം
Catabrosa 1 ഇനം
Catananche 1 ഇനം
Catapodium 2 ഇനം
Caylusea 1 ഇനം
Celtis 1 ഇനം
Cenchrus 2 ഇനം
Centaurea 7 ഇനം
Centaurium 4 ഇനം
Centranthus 2 ഇനം
Cephalanthera 1 ഇനം
Cephalaria 1 ഇനം
Cerastium 2 ഇനം
Ceratocephala 1 ഇനം
Ceratonia 1 ഇനം
Ceratophyllum 2 ഇനം
Cercis 1 ഇനം
Cheilanthes 1 ഇനം
Chenopodium 8 ഇനം
Chloris 4 ഇനം
Chondrilla 1 ഇനം
Chrozophora 1 ഇനം
Chrysanthemum 1 ഇനം
Cichorium 1 ഇനം
Cirsium 2 ഇനം
Cistanche 1 ഇനം
Cistus 2 ഇനം
Citrullus 1 ഇനം
Cladium 1 ഇനം
Clematis 2 ഇനം
Cleome 3 ഇനം
Clinopodium 1 ഇനം
Clypeola 1 ഇനം
Cnicus 1 ഇനം
Colchicum 3 ഇനം
Commicarpus 1 ഇനം
Conium 1 ഇനം
Conringia 1 ഇനം
Consolida 1 ഇനം
Convolvulus 10 ഇനം
Conyza 3 ഇനം
Corchorus 2 ഇനം
Cordia 1 ഇനം
Coriandrum 1 ഇനം
Coridothymus 1 ഇനം
Coronilla 2 ഇനം
Coronopus 1 ഇനം
Corrigiola 1 ഇനം
Corydalis 1 ഇനം
Corynephorus 1 ഇനം
Cosentinia 1 ഇനം
Cotula 1 ഇനം
Cousinia 1 ഇനം
Crambe 2 ഇനം
Crassula 2 ഇനം
Crataegus 3 ഇനം
Crepis 4 ഇനം
Cressa 1 ഇനം
Crithmum 1 ഇനം
Crocus 4 ഇനം
Crucianella 2 ഇനം
Crupina 1 ഇനം
Crypsis 2 ഇനം
Ctenopsis 1 ഇനം
Cucumis 1 ഇനം
Cupressus 1 ഇനം
Cuscuta 6 ഇനം
Cutandia 2 ഇനം
Cyclamen 2 ഇനം
Cymbalaria 1 ഇനം
Cymodocea 1 ഇനം
Cynanchum 1 ഇനം
Cynodon 1 ഇനം
Cynoglossum 2 ഇനം
Cynomorium 1 ഇനം
Cynosurus 2 ഇനം
Cyperus 15 ഇനം
Dactylis 1 ഇനം
Dactyloctenium 1 ഇനം
Dalbergia 1 ഇനം
Damasonium 2 ഇനം
Datisca 1 ഇനം
Datura 3 ഇനം
Daucus 1 ഇനം
Delphinium 1 ഇനം
Descurainia 1 ഇനം
Dianthus 3 ഇനം
Dichanthium 1 ഇനം
Digera 1 ഇനം
Digitaria 2 ഇനം
Dinebra 1 ഇനം
Diplotaxis 4 ഇനം
Dipsacus 1 ഇനം
Dittrichia 2 ഇനം
Dodonaea 1 ഇനം
Dorycnium 2 ഇനം
Ecballium 1 ഇനം
Echinaria 1 ഇനം
Echinops 1 ഇനം
Echiochilon 1 ഇനം
Echium 3 ഇനം
Eclipta 1 ഇനം
Ehrharta 1 ഇനം
Einadia 1 ഇനം
Elaeagnus 1 ഇനം
Elatine 2 ഇനം
Eleocharis 1 ഇനം
Elodea 1 ഇനം
Elytrigia 3 ഇനം
Emex 1 ഇനം
Enarthrocarpus 1 ഇനം
Enchylaena 1 ഇനം
Enneapogon 1 ഇനം
Ephedra 3 ഇനം
Epilobium 3 ഇനം
Epipactis 1 ഇനം
Equisetum 2 ഇനം
Eragrostis 7 ഇനം
Eremurus 1 ഇനം
Erodium 6 ഇനം
Eruca 1 ഇനം
Erucaria 2 ഇനം
Eryngium 3 ഇനം
Erysimum 1 ഇനം
Eupatorium 1 ഇനം
Euphorbia 20 ഇനം
Fagonia 3 ഇനം
Faidherbia 1 ഇനം
Falcaria 1 ഇനം
Farsetia 1 ഇനം
Ferula 2 ഇനം
Fibigia 1 ഇനം
Ficus 3 ഇനം
Filago 3 ഇനം
Fimbristylis 1 ഇനം
Foeniculum 1 ഇനം
Forsskaolea 1 ഇനം
Frankenia 2 ഇനം
Fritillaria 1 ഇനം
Fuirena 1 ഇനം
Fumana 2 ഇനം
Fumaria 8 ഇനം
Gagea 3 ഇനം
Galenia 1 ഇനം
Galinsoga 1 ഇനം
Galium 8 ഇനം
Gamochaeta 1 ഇനം
Gastridium 2 ഇനം
Gaudinia 1 ഇനം
Genista 1 ഇനം
Geranium 7 ഇനം
Geropogon 1 ഇനം
Geum 1 ഇനം
Gladiolus 2 ഇനം
Glaucium 2 ഇനം
Glinus 1 ഇനം
Globularia 1 ഇനം
Glycyrrhiza 2 ഇനം
Gomphocarpus 1 ഇനം
Grewia 1 ഇനം
Groenlandia 1 ഇനം
Guizotia 1 ഇനം
Gundelia 1 ഇനം
Gymnarrhena 1 ഇനം
Gypsophila 2 ഇനം
Haloxylon 2 ഇനം
Haplophyllum 1 ഇനം
Hedera 1 ഇനം
Hedypnois 1 ഇനം
Hedysarum 1 ഇനം
Helianthemum 7 ഇനം
Helianthus 1 ഇനം
Helichrysum 1 ഇനം
Heliotropium 5 ഇനം
Helminthotheca 1 ഇനം
Hemarthria 1 ഇനം
Herniaria 3 ഇനം
Heterotheca 1 ഇനം
Hibiscus 2 ഇനം
Hippocrepis 4 ഇനം
Hirschfeldia 1 ഇനം
Holosteum 1 ഇനം
Hordeum 6 ഇനം
Hormuzakia 1 ഇനം
Hyacinthus 1 ഇനം
Hydrocharis 1 ഇനം
Hydrocotyle 3 ഇനം
Hymenocarpos 1 ഇനം
Hyoscyamus 4 ഇനം
Hyoseris 1 ഇനം
Hyparrhenia 1 ഇനം
Hypecoum 2 ഇനം
Hypericum 3 ഇനം
Hyphaene 1 ഇനം
Hypochaeris 2 ഇനം
Ifloga 1 ഇനം
Imperata 1 ഇനം
Indigofera 1 ഇനം
Ipomoea 6 ഇനം
Iris 8 ഇനം
Isatis 1 ഇനം
Jasminum 1 ഇനം
Juncus 10 ഇനം
Juniperus 3 ഇനം
Kickxia 4 ഇനം
Knautia 1 ഇനം
Koelpinia 1 ഇനം
Lactuca 4 ഇനം
Lagoecia 1 ഇനം
Lagurus 1 ഇനം
Lamarckia 1 ഇനം
Lamium 3 ഇനം
Lantana 1 ഇനം
Laphangium 1 ഇനം
Lappula 1 ഇനം
Lapsana 1 ഇനം
Lasiopogon 1 ഇനം
Lasiurus 1 ഇനം
Lathyrus 13 ഇനം
Launaea 2 ഇനം
Laurus 1 ഇനം
Lavandula 3 ഇനം
Lavatera 5 ഇനം
Lecokia 1 ഇനം
Leersia 1 ഇനം
Legousia 3 ഇനം
Lemna 3 ഇനം
Lens 1 ഇനം
Leontice 1 ഇനം
Leontodon 1 ഇനം
Leopoldia 1 ഇനം
Lepidium 4 ഇനം
Leptadenia 1 ഇനം
Leptochloa 1 ഇനം
Leysera 1 ഇനം
Lilium 1 ഇനം
Limbarda 1 ഇനം
Limodorum 1 ഇനം
Limonium 4 ഇനം
Linaria 5 ഇനം
Linum 8 ഇനം
Loeflingia 1 ഇനം
Logfia 1 ഇനം
Lolium 4 ഇനം
Lomelosia 1 ഇനം
Lonicera 1 ഇനം
Lotus 12 ഇനം
Ludwigia 1 ഇനം
Lupinus 6 ഇനം
Lycium 3 ഇനം
Lycopus 1 ഇനം
Lygeum 1 ഇനം
Lythrum 5 ഇനം
Maerua 1 ഇനം
Malcolmia 2 ഇനം
Malva 5 ഇനം
Malvella 1 ഇനം
Mandragora 1 ഇനം
Maresia 2 ഇനം
Marrubium 2 ഇനം
Matricaria 2 ഇനം
Matthiola 4 ഇനം
Medicago 18 ഇനം
Melia 1 ഇനം
Melica 2 ഇനം
Melilotus 4 ഇനം
Melissa 1 ഇനം
Mentha 4 ഇനം
Mercurialis 1 ഇനം
Mesembryanthemum 2 ഇനം
Michauxia 1 ഇനം
Micromeria 2 ഇനം
Micropus 1 ഇനം
Minuartia 1 ഇനം
Misopates 1 ഇനം
Moltkiopsis 1 ഇനം
Moluccella 2 ഇനം
Momordica 1 ഇനം
Moraea 1 ഇനം
Morettia 1 ഇനം
Moricandia 1 ഇനം
Moringa 1 ഇനം
Morus 1 ഇനം
Muscari 2 ഇനം
Myagrum 1 ഇനം
Myosotis 1 ഇനം
Myosurus 1 ഇനം
Myriophyllum 1 ഇനം
Myrtus 1 ഇനം
Najas 2 ഇനം
Narcissus 2 ഇനം
Nasturtiopsis 1 ഇനം
Neotinea 1 ഇനം
Nepeta 1 ഇനം
Nerium 1 ഇനം
Neurada 1 ഇനം
Nicandra 1 ഇനം
Nicotiana 1 ഇനം
Nigella 1 ഇനം
Nitraria 1 ഇനം
Noaea 1 ഇനം
Nonea 2 ഇനം
Notobasis 1 ഇനം
Notoceras 1 ഇനം
Nuphar 1 ഇനം
Nymphaea 1 ഇനം
Ochradenus 1 ഇനം
Oenanthe 3 ഇനം
Oenothera 3 ഇനം
Olea 1 ഇനം
Onobrychis 3 ഇനം
Ononis 11 ഇനം
Onopordum 1 ഇനം
Onosma 2 ഇനം
Ophioglossum 2 ഇനം
Ophrys 6 ഇനം
Orchis 4 ഇനം
Ornithogalum 6 ഇനം
Ornithopus 2 ഇനം
Orobanche 3 ഇനം
Osyris 1 ഇനം
Otanthus 1 ഇനം
Oxalis 2 ഇനം
Paeonia 1 ഇനം
Paliurus 1 ഇനം
Pallenis 1 ഇനം
Pancratium 2 ഇനം
Panicum 6 ഇനം
Papaver 5 ഇനം
Paracaryum 1 ഇനം
Parapholis 2 ഇനം
Parentucellia 2 ഇനം
Parietaria 2 ഇനം
Parkinsonia 1 ഇനം
Paronychia 4 ഇനം
Parthenium 1 ഇനം
Paspalidium 1 ഇനം
Paspalum 2 ഇനം
Peganum 1 ഇനം
Pennisetum 1 ഇനം
Pergularia 1 ഇനം
Periploca 2 ഇനം
Persicaria 1 ഇനം
Phagnalon 1 ഇനം
Phalaris 5 ഇനം
Phillyrea 1 ഇനം
Phleum 2 ഇനം
Phlomis 2 ഇനം
Phoenix 1 ഇനം
Phragmites 1 ഇനം
Phyla 1 ഇനം
Physalis 2 ഇനം
Phytolacca 1 ഇനം
Picnomon 1 ഇനം
Picris 2 ഇനം
Pimpinella 2 ഇനം
Pinus 4 ഇനം
Piptatherum 1 ഇനം
Pistacia 3 ഇനം
Pistia 1 ഇനം
Pisum 1 ഇനം
Plantago 13 ഇനം
Platanus 1 ഇനം
Plumbago 1 ഇനം
Poa 6 ഇനം
Polycarpon 1 ഇനം
Polygala 1 ഇനം
Polygonum 7 ഇനം
Polypodium 1 ഇനം
Polypogon 3 ഇനം
Portulaca 2 ഇനം
Potamogeton 6 ഇനം
Potentilla 2 ഇനം
Prangos 1 ഇനം
Prasium 1 ഇനം
Prosopis 1 ഇനം
Pseudorlaya 1 ഇനം
Psilurus 1 ഇനം
Pteranthus 1 ഇനം
Pteridium 1 ഇനം
Pteris 1 ഇനം
Pterocephalus 1 ഇനം
Ptilostemon 1 ഇനം
Pulicaria 4 ഇനം
Pyrus 1 ഇനം
Quercus 4 ഇനം
Ranunculus 12 ഇനം
Raphanus 1 ഇനം
Rapistrum 1 ഇനം
Reaumuria 1 ഇനം
Reichardia 1 ഇനം
Reseda 6 ഇനം
Retama 1 ഇനം
Rhagadiolus 2 ഇനം
Rhamnus 2 ഇനം
Rhus 2 ഇനം
Rhynchosia 1 ഇനം
Ricinus 1 ഇനം
Ricotia 1 ഇനം
Ridolfia 1 ഇനം
Robinia 1 ഇനം
Roemeria 1 ഇനം
Rorippa 1 ഇനം
Rosa 1 ഇനം
Rostraria 1 ഇനം
Rubia 1 ഇനം
Rubus 1 ഇനം
Rumex 11 ഇനം
Ruppia 2 ഇനം
Ruscus 1 ഇനം
Ruta 1 ഇനം
Sagina 2 ഇനം
Salicornia 1 ഇനം
Salix 3 ഇനം
Salsola 4 ഇനം
Salvadora 1 ഇനം
Salvia 10 ഇനം
Salvinia 1 ഇനം
Sambucus 2 ഇനം
Samolus 1 ഇനം
Sanguisorba 1 ഇനം
Sarcocornia 2 ഇനം
Sarcopoterium 1 ഇനം
Satureja 1 ഇനം
Saxifraga 1 ഇനം
Scandix 3 ഇനം
Schedonorus 1 ഇനം
Schinus 2 ഇനം
Schismus 2 ഇനം
Schoenus 1 ഇനം
Scilla 4 ഇനം
Sclerochloa 1 ഇനം
Scolymus 2 ഇനം
Scorpiurus 1 ഇനം
Scorzonera 1 ഇനം
Scutellaria 1 ഇനം
Secale 2 ഇനം
Sedum 6 ഇനം
Seetzenia 1 ഇനം
Senecio 4 ഇനം
Senna 1 ഇനം
Serratula 1 ഇനം
Sesbania 1 ഇനം
Setaria 4 ഇനം
Sherardia 1 ഇനം
Sida 2 ഇനം
Sideritis 1 ഇനം
Silene 15 ഇനം
Silybum 1 ഇനം
Sinapis 2 ഇനം
Sisymbrium 5 ഇനം
Sixalix 1 ഇനം
Smilax 1 ഇനം
Smyrnium 1 ഇനം
Solanum 6 ഇനം
Solenostemma 1 ഇനം
Sonchus 4 ഇനം
Sorbus 1 ഇനം
Sorghum 1 ഇനം
Sparganium 1 ഇനം
Spartium 1 ഇനം
Spergula 1 ഇനം
Spergularia 1 ഇനം
Sphenopus 1 ഇനം
Sporobolus 2 ഇനം
Stachys 3 ഇനം
Stellaria 1 ഇനം
Sternbergia 3 ഇനം
Stipa 2 ഇനം
Stipagrostis 1 ഇനം
Styrax 1 ഇനം
Suaeda 4 ഇനം
Syringodium 1 ഇനം
Taeniatherum 1 ഇനം
Tagetes 1 ഇനം
Tamarix 4 ഇനം
Tamus 1 ഇനം
Tanacetum 1 ഇനം
Teesdalia 1 ഇനം
Telephium 1 ഇനം
Tephrosia 1 ഇനം
Tetrapogon 1 ഇനം
Teucrium 5 ഇനം
Theligonum 1 ഇനം
Thelypteris 1 ഇനം
Thesium 1 ഇനം
Thlaspi 2 ഇനം
Thymbra 1 ഇനം
Thymelaea 2 ഇനം
Tolpis 2 ഇനം
Tordylium 2 ഇനം
Torilis 4 ഇനം
Trachyspermum 1 ഇനം
Tragopogon 1 ഇനം
Trianthema 1 ഇനം
Tribulus 1 ഇനം
Tricholaena 1 ഇനം
Trifolium 25 ഇനം
Trigonella 7 ഇനം
Tripodion 1 ഇനം
Tripteris 1 ഇനം
Triticum 2 ഇനം
Tulipa 2 ഇനം
Turgenia 1 ഇനം
Turritis 1 ഇനം
Typha 3 ഇനം
Ulmus 1 ഇനം
Urochloa 1 ഇനം
Urtica 3 ഇനം
Utricularia 2 ഇനം
Vaccaria 1 ഇനം
Valantia 2 ഇനം
Valeriana 1 ഇനം
Valerianella 3 ഇനം
Vallisneria 1 ഇനം
Velezia 1 ഇനം
Verbascum 4 ഇനം
Verbena 2 ഇനം
Veronica 8 ഇനം
Viburnum 1 ഇനം
Vicia 16 ഇനം
Vigna 1 ഇനം
Vinca 1 ഇനം
Viola 3 ഇനം
Vitex 1 ഇനം
Vitis 1 ഇനം
Volutaria 1 ഇനം
Vulpia 4 ഇനം
Withania 1 ഇനം
Xanthium 3 ഇനം
Xeranthemum 1 ഇനം
Zaleya 1 ഇനം
Zannichellia 1 ഇനം
Zilla 1 ഇനം
Ziziphora 3 ഇനം
Ziziphus 2 ഇനം
Zygophyllum 2 ഇനം