കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea

Achillea

14 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aetheorhiza

Aetheorhiza

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ambrosia

Ambrosia

618 512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Anacyclus

Anacyclus

707 508 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthemis

Anthemis

859 679 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Anvillea

Anvillea

14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artemisia

Artemisia

470 402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aster

Aster

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Asteriscus

Asteriscus

308 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Atractylis

Atractylis

187 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bellis

Bellis

14,955 12,837 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bidens

Bidens

2,511 1,815 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Borrichia

Borrichia

100 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calendula

Calendula

3,211 2,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cardopatium

Cardopatium

29 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Carduus

Carduus

24 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Carlina

Carlina

88 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Carthamus

Carthamus

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Catananche

Catananche

28 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Centaurea

Centaurea

936 663 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Chondrilla

Chondrilla

1,132 712 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chrysanthemum

Chrysanthemum

58 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cichorium

Cichorium

1,866 1,514 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cirsium

Cirsium

9,501 7,167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cnicus

Cnicus

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Conyza

Conyza

2,471 1,880 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Cotula

Cotula

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cousinia

Cousinia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Crepis

Crepis

3,423 2,267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Crupina

Crupina

173 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dittrichia

Dittrichia

5,057 3,664 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Echinops

Echinops

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eclipta

Eclipta

765 580 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eupatorium

Eupatorium

11,958 9,264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Filago

Filago

295 188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Galinsoga

Galinsoga

2,212 1,765 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gamochaeta

Gamochaeta

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Geropogon

Geropogon

243 145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Guizotia

Guizotia

369 261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gundelia

Gundelia

24 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Gymnarrhena

Gymnarrhena

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hedypnois

Hedypnois

171 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Helianthus

Helianthus

7,966 7,066 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Helichrysum

Helichrysum

16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Helminthotheca

Helminthotheca

4,531 3,071 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Heterotheca

Heterotheca

168 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hyoseris

Hyoseris

49 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hypochaeris

Hypochaeris

1,015 733 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ifloga

Ifloga

21 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Koelpinia

Koelpinia

19 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...