കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Andrachne

Andrachne

26 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chrozophora

Chrozophora

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Euphorbia

Euphorbia

14,014 10,854 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 20
Mercurialis

Mercurialis

3,512 2,766 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ricinus

Ricinus

6,116 4,981 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1