കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Andrachne

Andrachne

48 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chrozophora

Chrozophora

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Euphorbia

Euphorbia

18,219 14,023 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 23
Mercurialis

Mercurialis

4,708 3,652 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ricinus

Ricinus

7,974 6,450 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1