കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

عبدو قدورة
عبدو قدورة 5 ഡിസം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
MAJED 308 WIN
MAJED 308 WIN 5 ഡിസം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
ഇല

+1

leaf
Gregory Gregory Drake
Gregory Gregory Drake 7 നവം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുറംതൊലി
bark
പുറംതൊലി
bark
Jonathan Golan
Jonathan Golan 3 ഡിസം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
പുഷ്പം
flower
ഇല

+1

leaf
aurelien welakouegui
aurelien welakouegui 4 ഡിസം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ശീലം
habit
Alvaro Delgado
Alvaro Delgado 4 ഡിസം. 2022

Phyla nodiflora (L.) Greene

നീർത്തിപ്പലി Verbenaceae

Phyla nodiflora ശീലം
habit
Phyla nodiflora ഇല
leaf
Phyla nodiflora ഇല

+1

leaf
Loading...