കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

marras Evan
marras Evan 2 ഡിസം. 2021

Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.

 

പുഷ്പം
flower
ismail ismail
ismail ismail 1 ഡിസം. 2021

Cyclamen persicum Mill.

സൈക്ലാമെൻ പെർസികം Primulaceae

Cyclamen persicum പുഷ്പം
flower
ariana fraidman
ariana fraidman 1 ഡിസം. 2021

Pistacia terebinthus L.

 

ഇല
leaf
പുറംതൊലി
bark
ഇല

+1

leaf
Costas Kouremenos
Costas Kouremenos 20 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
പുറംതൊലി
bark
ശീലം
habit
Víctor Salvador
Víctor Salvador 28 നവം. 2021

Erica multiflora L.

 

പുഷ്പം
flower
michel cosme
michel cosme 29 നവം. 2021

Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton

 

പുഷ്പം
flower
ഫലം
fruit
ഇല

+1

leaf
malox lastuce
malox lastuce 29 നവം. 2021

Rosmarinus officinalis L.

 

ഇല
leaf
Meir Schreiber
Meir Schreiber 27 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഫലം
fruit
Magdalena Szczotka
Magdalena Szczotka 27 നവം. 2021

Ricinus communis ഫലം
fruit
Servet Acuz
Servet Acuz 27 നവം. 2021

Diospyros Oleifera

 

പുറംതൊലി
bark
പുറംതൊലി
bark
ഫലം

+1

fruit
Luna Violite
Luna Violite 26 നവം. 2021

Portulaca oleracea L.

ഉപ്പുചീര Portulacaceae

Portulaca oleracea ഇല
leaf
Camellia Rusticana
Camellia Rusticana 26 നവം. 2021

Malva neglecta Wallr.

Common Mallow Malvaceae

Malva neglecta ഇല
leaf
Melinda Blatt
Melinda Blatt 26 നവം. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
Loading...