കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 102 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 137 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1,813 1,415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia farnesiana Willd.

 
Mimosaceae 25 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia paradoxa DC.

 
Mimosaceae 22 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa

Acacia raddiana Savi

 
Mimosaceae 23 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia raddiana
Acacia raddiana
Acacia raddiana
Acacia raddiana

Acacia salicina Lindl. LC

 
Mimosaceae 27 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia salicina
Acacia salicina
Acacia salicina
Acacia salicina

Acacia saligna (Labill.) Wendl.f. LC

 
Mimosaceae 19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne

 
Mimosaceae 92 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis

Acantholimon libanoticum Boiss.

 
Plumbaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acantholimon libanoticum
Acantholimon libanoticum

Acer monspessulanum L. LC

 
Aceraceae 2,279 1,700 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer obtusifolium Sm. LC

 
Aceraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer obtusifolium
Acer obtusifolium
Acer obtusifolium
Acer obtusifolium

Achillea arabica Kotschy

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Achillea arabica

Achillea santolina L.

 
Asteraceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 561 364 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Adiantaceae 2,181 1,884 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adonis aestivalis L.

 
Ranunculaceae 474 298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis

Adonis annua L.

 
Ranunculaceae 564 383 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adonis dentata Delile

 
Ranunculaceae 14 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis dentata
Adonis dentata
Adonis dentata
Adonis dentata

Adonis microcarpa DC.

 
Ranunculaceae 113 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa

Adonis palaestina Boiss.

 
Ranunculaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Adonis palaestina
Adonis palaestina

Aegilops biuncialis Vis. LC

 
Poaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 37 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 625 482 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops longissima Schweinf. & Muschl. LC

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aegilops longissima

Aegilops speltoides Tausch LC

 
Poaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 110 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aeluropus lagopoides

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

 
Poaceae 81 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis

Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult.

 
Amaranthaceae 37 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva javanica
Aerva javanica
Aerva javanica
Aerva javanica

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.

 
Asteraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aetheorhiza bulbosa
Aetheorhiza bulbosa
Aetheorhiza bulbosa
Aetheorhiza bulbosa

Agrimonia eupatoria L.

 
Rosaceae 6,784 4,932 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria

Agrostemma githago L.

 
Caryophyllaceae 2,396 1,993 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Agrostemma gracile Boiss.

 
Caryophyllaceae 16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 276 172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

 
Simarubiaceae 6,953 5,221 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima

Aira elegantissima Schur

 
Poaceae 56 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima

Aizoon canariense L.

 
Aizoaceae 98 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoon canariense
Aizoon canariense
Aizoon canariense
Aizoon canariense

Aizoon hispanicum L.

 
Aizoaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aizoon hispanicum

Ajuga iva (L.) Schreb.

 
Lamiaceae 316 195 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga iva
Ajuga iva
Ajuga iva
Ajuga iva

Ajuga orientalis L.

 
Lamiaceae 42 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga orientalis
Ajuga orientalis
Ajuga orientalis
Ajuga orientalis

Alcea acaulis (Cav.) Alef.

 
Malvaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alcea acaulis
Alcea acaulis
Alcea acaulis

Alcea setosa (Boiss.) Alef.

 
Malvaceae 67 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alcea setosa
Alcea setosa
Alcea setosa
Alcea setosa

Alhagi graecorum Boiss.

 
Papilionaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alhagi graecorum
Alhagi graecorum
Alhagi graecorum

Alisma gramineum Lej. DD

 
Alismataceae 17 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum

Alisma lanceolatum With. LC

 
Alismataceae 298 184 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum

Alisma plantago-aquatica L. LC

 
Alismataceae 1,018 751 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica

Alkanna orientalis (L.) Boiss.

 
Boraginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alkanna orientalis
Alkanna orientalis

Alkanna strigosa Boiss. & Hohen.

 
Boraginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alkanna strigosa
Alkanna strigosa
Loading...