കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Nerium oleander L. LC

അരളി
Apocynaceae 13,421 11,412 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander

Vinca herbacea Waldst. & Kit.

 
Apocynaceae 290 248 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vinca herbacea
Vinca herbacea
Vinca herbacea
Vinca herbacea