കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea fragrantissima (Forssk.) Sch.Bip.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea fragrantissima
Achillea fragrantissima

Achillea santolina L.

 
Asteraceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.

 
Asteraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aetheorhiza bulbosa
Aetheorhiza bulbosa
Aetheorhiza bulbosa
Aetheorhiza bulbosa

Ambrosia confertiflora DC.

 
Asteraceae 14 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia confertiflora
Ambrosia confertiflora
Ambrosia confertiflora
Ambrosia confertiflora

Ambrosia maritima L. LC

 
Asteraceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima

Ambrosia tenuifolia Spreng.

 
Asteraceae 42 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia

Ambrosia trifida L.

 
Asteraceae 730 602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida

Anacyclus radiatus Loisel.

 
Asteraceae 832 598 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus

Anthemis chia L.

 
Asteraceae 43 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis chia
Anthemis chia
Anthemis chia
Anthemis chia

Anthemis cotula L.

 
Asteraceae 1,005 817 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula

Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Anthemis haussknechtii

Anthemis hyalina DC.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis hyalina
Anthemis hyalina

Anthemis melampodina Delile

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Anthemis melampodina

Anthemis pseudocotula Boiss.

 
Asteraceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis pseudocotula
Anthemis pseudocotula
Anthemis pseudocotula
Anthemis pseudocotula

Anthemis tinctoria L.

 
Asteraceae 12 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis tinctoria
Anthemis tinctoria
Anthemis tinctoria
Anthemis tinctoria

Anvillea garcinii (Burm.f.) DC.

 
Asteraceae 29 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anvillea garcinii
Anvillea garcinii
Anvillea garcinii
Anvillea garcinii

Artemisia arborescens L.

 
Asteraceae 602 514 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia arborescens
Artemisia arborescens
Artemisia arborescens
Artemisia arborescens

Artemisia judaica L.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Artemisia judaica

Artemisia scoparia Waldst. & Kit.

 
Asteraceae 8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia scoparia
Artemisia scoparia
Artemisia scoparia
Artemisia scoparia

Aster tripolium L.

 
Asteraceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aster tripolium
Aster tripolium
Aster tripolium

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

 
Asteraceae 342 222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus

Asteriscus graveolens (Forssk.) Less.

 
Asteraceae 48 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus graveolens
Asteriscus graveolens
Asteriscus graveolens
Asteriscus graveolens

Atractylis cancellata L.

 
Asteraceae 195 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atractylis cancellata
Atractylis cancellata
Atractylis cancellata
Atractylis cancellata

Atractylis phaeolepis Pomel

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Atractylis phaeolepis
Atractylis phaeolepis

Bellis annua L.

ബെല്ലിസ് ആനുവ
Asteraceae 2,362 2,005 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis annua
Bellis annua
Bellis annua
Bellis annua

Bellis perennis L.

 
Asteraceae 12,215 10,713 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis

Bellis sylvestris Cirillo

 
Asteraceae 1,703 1,205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis sylvestris
Bellis sylvestris
Bellis sylvestris
Bellis sylvestris

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ
Asteraceae 2,133 1,567 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Bidens tripartita L. LC

 
Asteraceae 809 550 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita

Borrichia frutescens (L.) DC.

 
Asteraceae 117 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Borrichia frutescens
Borrichia frutescens
Borrichia frutescens
Borrichia frutescens

Calendula arvensis L.

 
Asteraceae 3,749 2,745 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis

Calendula tripterocarpa Rupr.

 
Asteraceae 43 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa

Cardopatium corymbosum (L.) Pers.

 
Asteraceae 44 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardopatium corymbosum
Cardopatium corymbosum
Cardopatium corymbosum
Cardopatium corymbosum

Carduus acicularis Bertol.

 
Asteraceae 16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus acicularis
Carduus acicularis
Carduus acicularis
Carduus acicularis

Carduus argentatus L.

 
Asteraceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus argentatus
Carduus argentatus
Carduus argentatus
Carduus argentatus

Carduus australis L.f.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Carduus australis
Carduus australis
Carduus australis

Carlina lanata L.

 
Asteraceae 80 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carlina lanata
Carlina lanata
Carlina lanata
Carlina lanata

Carlina racemosa L.

 
Asteraceae 40 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carlina racemosa
Carlina racemosa
Carlina racemosa
Carlina racemosa

Carthamus glaucus M.Bieb.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carthamus glaucus
Carthamus glaucus

Carthamus persicus Willd.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Carthamus persicus

Catananche lutea L.

 
Asteraceae 29 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catananche lutea
Catananche lutea
Catananche lutea
Catananche lutea

Centaurea ammocyanus Boiss.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Centaurea ammocyanus

Centaurea behen L.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea behen
Centaurea behen

Centaurea cyanoides Berggren & Wahlenb.

 
Asteraceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea cyanoides
Centaurea cyanoides
Centaurea cyanoides
Centaurea cyanoides

Centaurea eriophora L.

 
Asteraceae 23 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea eriophora
Centaurea eriophora
Centaurea eriophora
Centaurea eriophora

Centaurea hyalolepis Boiss.

 
Asteraceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea hyalolepis
Centaurea hyalolepis
Centaurea hyalolepis
Centaurea hyalolepis

Centaurea pumilio L.

 
Asteraceae 23 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea pumilio
Centaurea pumilio
Centaurea pumilio
Centaurea pumilio

Centaurea solstitialis L.

 
Asteraceae 948 695 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea solstitialis
Centaurea solstitialis
Centaurea solstitialis
Centaurea solstitialis

Centaurea triumfettii All.

സെന്റൗറിയ ട്രയംഫെറ്റി
Asteraceae 18 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea triumfettii
Centaurea triumfettii
Centaurea triumfettii
Centaurea triumfettii

Chardinia orientalis (L.) Kuntze

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Chardinia orientalis
Loading...