കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea santolina L.

 
Asteraceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Aetheorhiza bulbosa
Aetheorhiza bulbosa
Aetheorhiza bulbosa

Ambrosia confertiflora DC.

 
Asteraceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia confertiflora
Ambrosia confertiflora
Ambrosia confertiflora
Ambrosia confertiflora

Ambrosia maritima L. LC

 
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima

Ambrosia tenuifolia Spreng.

 
Asteraceae 27 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia

Ambrosia trifida L.

 
Asteraceae 568 474 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida

Anacyclus radiatus Loisel.

 
Asteraceae 573 418 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus

Anthemis chia L.

 
Asteraceae 22 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis chia
Anthemis chia
Anthemis chia
Anthemis chia

Anthemis cotula L.

 
Asteraceae 732 599 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula

Anthemis hyalina DC.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Anthemis hyalina
Anthemis hyalina
Anthemis hyalina

Anthemis pseudocotula Boiss.

 
Asteraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis pseudocotula
Anthemis pseudocotula
Anthemis pseudocotula
Anthemis pseudocotula

Anthemis tinctoria L.

 
Asteraceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis tinctoria
Anthemis tinctoria
Anthemis tinctoria
Anthemis tinctoria

Anvillea garcinii (Burm.f.) DC.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Anvillea garcinii

Artemisia arborescens L.

 
Asteraceae 413 353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia arborescens
Artemisia arborescens
Artemisia arborescens
Artemisia arborescens

Artemisia judaica L.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Artemisia judaica

Artemisia scoparia Waldst. & Kit.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Artemisia scoparia

Aster tripolium L.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aster tripolium

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

 
Asteraceae 261 164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus

Asteriscus graveolens (Forssk.) Less.

 
Asteraceae 15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus graveolens
Asteriscus graveolens
Asteriscus graveolens
Asteriscus graveolens

Atractylis cancellata L.

 
Asteraceae 167 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atractylis cancellata
Atractylis cancellata
Atractylis cancellata
Atractylis cancellata

Atractylis phaeolepis Pomel

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Atractylis phaeolepis
Atractylis phaeolepis

Bellis annua L.

ബെല്ലിസ് ആനുവ
Asteraceae 1,002 868 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis annua
Bellis annua
Bellis annua
Bellis annua

Bellis perennis L.

ഡെയ്‌സി
Asteraceae 10,915 9,725 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis

Bellis sylvestris Cirillo

ബെല്ലിസ് സിൽ‌വെസ്ട്രിസ്
Asteraceae 1,018 692 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis sylvestris
Bellis sylvestris
Bellis sylvestris
Bellis sylvestris

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ
Asteraceae 1,592 1,113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Bidens tripartita L. LC

 
Asteraceae 662 428 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita

Borrichia frutescens (L.) DC.

 
Asteraceae 92 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Borrichia frutescens
Borrichia frutescens
Borrichia frutescens
Borrichia frutescens

Calendula arvensis L.

 
Asteraceae 2,653 1,923 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis

Calendula tripterocarpa Rupr.

 
Asteraceae 33 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa
Calendula tripterocarpa

Cardopatium corymbosum (L.) Pers.

 
Asteraceae 28 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardopatium corymbosum
Cardopatium corymbosum
Cardopatium corymbosum
Cardopatium corymbosum

Carduus acicularis Bertol.

 
Asteraceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus acicularis
Carduus acicularis
Carduus acicularis
Carduus acicularis

Carduus argentatus L.

 
Asteraceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Carduus argentatus
Carduus argentatus
Carduus argentatus
Carduus argentatus

Carduus australis L.f.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Carduus australis
Carduus australis
Carduus australis

Carlina lanata L.

 
Asteraceae 61 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carlina lanata
Carlina lanata
Carlina lanata
Carlina lanata

Carlina racemosa L.

 
Asteraceae 24 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carlina racemosa
Carlina racemosa
Carlina racemosa
Carlina racemosa

Carthamus glaucus M.Bieb.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carthamus glaucus
Carthamus glaucus

Carthamus persicus Willd.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Carthamus persicus

Catananche lutea L.

 
Asteraceae 28 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catananche lutea
Catananche lutea
Catananche lutea
Catananche lutea

Centaurea ammocyanus Boiss.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea ammocyanus
Centaurea ammocyanus

Centaurea behen L.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea behen
Centaurea behen

Centaurea eriophora L.

 
Asteraceae 22 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea eriophora
Centaurea eriophora
Centaurea eriophora
Centaurea eriophora

Centaurea hyalolepis Boiss.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea hyalolepis
Centaurea hyalolepis

Centaurea pumilio L.

 
Asteraceae 22 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea pumilio
Centaurea pumilio
Centaurea pumilio
Centaurea pumilio

Centaurea solstitialis L.

 
Asteraceae 850 622 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea solstitialis
Centaurea solstitialis
Centaurea solstitialis
Centaurea solstitialis

Centaurea triumfettii All.

സെന്റൗറിയ ട്രയംഫെറ്റി
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea triumfettii
Centaurea triumfettii
Centaurea triumfettii

Chondrilla juncea L.

 
Asteraceae 1,047 653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chondrilla juncea
Chondrilla juncea
Chondrilla juncea
Chondrilla juncea

Chrysanthemum coronarium L.

 
Asteraceae 39 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysanthemum coronarium
Chrysanthemum coronarium
Chrysanthemum coronarium
Chrysanthemum coronarium

Cichorium endivia L.

 
Asteraceae 1,730 1,402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cichorium endivia
Cichorium endivia
Cichorium endivia
Cichorium endivia

Cirsium arvense (L.) Scop.

 
Asteraceae 9,347 7,040 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cirsium arvense
Cirsium arvense
Cirsium arvense
Cirsium arvense
Loading...