കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

 
Brassicaceae 14,146 11,773 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata

Alyssum murale Waldst. & Kit.

 
Brassicaceae 42 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum murale
Alyssum murale
Alyssum murale
Alyssum murale

Alyssum simplex Rudolphi

 
Brassicaceae 89 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alyssum simplex
Alyssum simplex
Alyssum simplex
Alyssum simplex

Anastatica hierochuntica L.

 
Brassicaceae 51 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anastatica hierochuntica
Anastatica hierochuntica
Anastatica hierochuntica
Anastatica hierochuntica

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

അറബിഡോപ്സിസ് താലിയാന
Brassicaceae 1,081 714 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana

Arabis alpina L.

 
Brassicaceae 893 654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis alpina
Arabis alpina
Arabis alpina
Arabis alpina

Arabis auriculata Lam.

 
Brassicaceae 109 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis auriculata
Arabis auriculata
Arabis auriculata
Arabis auriculata

Arabis turrita L.

 
Brassicaceae 84 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis turrita
Arabis turrita
Arabis turrita
Arabis turrita

Arabis verna (L.) R.Br.

 
Brassicaceae 130 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabis verna
Arabis verna
Arabis verna
Arabis verna

Biscutella didyma L.

 
Brassicaceae 45 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Biscutella didyma
Biscutella didyma
Biscutella didyma
Biscutella didyma

Brassica cretica Lam. LC

 
Brassicaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica cretica
Brassica cretica
Brassica cretica
Brassica cretica

Brassica napus L.

റേപ്സീഡ്
Brassicaceae 5,017 3,941 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica napus
Brassica napus
Brassica napus
Brassica napus

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch LC

 
Brassicaceae 227 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica nigra
Brassica nigra
Brassica nigra
Brassica nigra

Brassica tournefortii Gouan

 
Brassicaceae 162 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassica tournefortii
Brassica tournefortii
Brassica tournefortii
Brassica tournefortii

Cakile maritima Scop.

 
Brassicaceae 3,141 2,279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cakile maritima
Cakile maritima
Cakile maritima
Cakile maritima

Calepina irregularis (Asso) Thell.

 
Brassicaceae 723 473 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calepina irregularis
Calepina irregularis
Calepina irregularis
Calepina irregularis

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 
Brassicaceae 5,400 4,364 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris

Capsella rubella Reut.

 
Brassicaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsella rubella
Capsella rubella
Capsella rubella
Capsella rubella

Cardamine hirsuta L.

 
Brassicaceae 1,468 992 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta

Cardaria draba (L.) Desv.

 
Brassicaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardaria draba
Cardaria draba
Cardaria draba
Cardaria draba

Carrichtera annua (L.) DC.

 
Brassicaceae 170 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carrichtera annua
Carrichtera annua
Carrichtera annua
Carrichtera annua

Clypeola jonthlaspi L.

 
Brassicaceae 95 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clypeola jonthlaspi
Clypeola jonthlaspi
Clypeola jonthlaspi
Clypeola jonthlaspi

Conringia orientalis (L.) Dumort.

 
Brassicaceae 65 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conringia orientalis
Conringia orientalis
Conringia orientalis
Conringia orientalis

Coronopus didymus (L.) Sm.

 
Brassicaceae 18 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coronopus didymus
Coronopus didymus
Coronopus didymus
Coronopus didymus

Crambe hispanica L.

 
Brassicaceae 23 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crambe hispanica
Crambe hispanica
Crambe hispanica
Crambe hispanica

Crambe orientalis L.

 
Brassicaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Crambe orientalis
Crambe orientalis
Crambe orientalis

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

 
Brassicaceae 397 299 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Descurainia sophia
Descurainia sophia
Descurainia sophia
Descurainia sophia

Diplotaxis erucoides (L.) DC.

 
Brassicaceae 3,267 2,337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Diplotaxis erucoides
Diplotaxis erucoides
Diplotaxis erucoides
Diplotaxis erucoides

Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss.

 
Brassicaceae 27 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Diplotaxis harra
Diplotaxis harra
Diplotaxis harra
Diplotaxis harra

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

 
Brassicaceae 3,153 2,156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia

Diplotaxis viminea (L.) DC.

 
Brassicaceae 41 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Diplotaxis viminea
Diplotaxis viminea
Diplotaxis viminea
Diplotaxis viminea

Enarthrocarpus arcuatus Labill.

 
Brassicaceae 18 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Enarthrocarpus arcuatus
Enarthrocarpus arcuatus
Enarthrocarpus arcuatus
Enarthrocarpus arcuatus

Eruca sativa Mill.

 
Brassicaceae 638 428 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eruca sativa
Eruca sativa
Eruca sativa
Eruca sativa

Erucaria hispanica (L.) Druce

 
Brassicaceae 37 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erucaria hispanica
Erucaria hispanica
Erucaria hispanica
Erucaria hispanica

Erucaria microcarpa Boiss.

 
Brassicaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Erucaria microcarpa
Erucaria microcarpa
Erucaria microcarpa

Erysimum repandum L.

 
Brassicaceae 25 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erysimum repandum
Erysimum repandum
Erysimum repandum
Erysimum repandum

Farsetia aegyptia Turra

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Farsetia aegyptia

Fibigia clypeata (L.) Medik.

 
Brassicaceae 120 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fibigia clypeata
Fibigia clypeata
Fibigia clypeata
Fibigia clypeata

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.

 
Brassicaceae 268 238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hirschfeldia incana
Hirschfeldia incana
Hirschfeldia incana
Hirschfeldia incana

Isatis lusitanica L.

 
Brassicaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Isatis lusitanica
Isatis lusitanica
Isatis lusitanica
Isatis lusitanica

Lepidium aucheri Boiss.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Lepidium aucheri

Lepidium hirtum (L.) Sm.

 
Brassicaceae 289 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium hirtum
Lepidium hirtum
Lepidium hirtum
Lepidium hirtum

Lepidium latifolium L.

 
Brassicaceae 384 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium latifolium
Lepidium latifolium
Lepidium latifolium
Lepidium latifolium

Lepidium ruderale L.

 
Brassicaceae 133 109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium ruderale
Lepidium ruderale
Lepidium ruderale
Lepidium ruderale

Lepidium sativum L.

ആശാളി
Brassicaceae 335 262 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum

Malcolmia africana (L.) R.Br.

 
Brassicaceae 36 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malcolmia africana
Malcolmia africana
Malcolmia africana
Malcolmia africana

Malcolmia chia (L.) DC.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Malcolmia chia

Maresia nana (DC.) Batt.

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Maresia nana

Maresia pulchella (DC.) O.E.Schulz

 
Brassicaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Maresia pulchella

Matthiola incana (L.) R.Br.

 
Brassicaceae 2,249 1,823 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Matthiola incana
Matthiola incana
Matthiola incana
Matthiola incana
Loading...