കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Andrachne telephioides L.

 
Euphorbiaceae 26 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andrachne telephioides
Andrachne telephioides
Andrachne telephioides
Andrachne telephioides

Euphorbia aleppica L.

 
Euphorbiaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica

Euphorbia chamaesyce L.

 
Euphorbiaceae 116 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce

Euphorbia dendroides L. LC

 
Euphorbiaceae 1,038 730 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides

Euphorbia exigua L.

 
Euphorbiaceae 353 218 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua

Euphorbia falcata L.

 
Euphorbiaceae 101 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata

Euphorbia graminea Jacq.

 
Euphorbiaceae 71 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea

Euphorbia granulata Forssk.

 
Euphorbiaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata

Euphorbia helioscopia L.

 
Euphorbiaceae 5,483 4,685 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia

Euphorbia heterophylla L. LC

പാൽപെരുക്കി
Euphorbiaceae 325 233 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla

Euphorbia hierosolymitana Boiss.

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Euphorbia hierosolymitana

Euphorbia hirsuta L.

 
Euphorbiaceae 156 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta

Euphorbia hirta L.

 
Euphorbiaceae 459 348 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta

Euphorbia macroclada Boiss.

 
Euphorbiaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada

Euphorbia maculata L.

 
Euphorbiaceae 425 286 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata

Euphorbia paralias L.

 
Euphorbiaceae 1,961 1,378 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias

Euphorbia peplis L.

 
Euphorbiaceae 235 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis

Euphorbia peplus L.

 
Euphorbiaceae 3,868 3,254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus

Euphorbia prostrata Aiton

 
Euphorbiaceae 769 552 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata

Euphorbia retusa Forssk.

 
Euphorbiaceae 18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa

Euphorbia serpens Kunth

 
Euphorbiaceae 198 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens

Euphorbia terracina L.

 
Euphorbiaceae 342 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina

Mercurialis annua L.

 
Euphorbiaceae 4,102 3,200 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mercurialis annua
Mercurialis annua
Mercurialis annua
Mercurialis annua

Ricinus communis L.

 
Euphorbiaceae 6,553 5,301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis
Ricinus communis