കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allium ampeloprasum L. LC

 
Liliaceae 3,330 2,905 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium aschersonianum Barbey

 
Liliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Allium aschersonianum

Allium carmeli Boiss. NT

 
Liliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Allium carmeli

Allium neapolitanum Cirillo

 
Liliaceae 1,479 1,175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium pallens L.

 
Liliaceae 95 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens

Allium paniculatum L.

 
Liliaceae 132 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum

Allium roseum L.

 
Liliaceae 1,770 1,381 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum

Allium rotundum L.

 
Liliaceae 269 237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum

Allium schubertii Zucc.

 
Liliaceae 77 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium schubertii
Allium schubertii
Allium schubertii
Allium schubertii

Aloe vera (L.) Burm.f.

 
Liliaceae 6,666 6,308 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera

Androcymbium palaestinum Baker

 
Liliaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Androcymbium palaestinum
Androcymbium palaestinum
Androcymbium palaestinum

Asparagus acutifolius L. LC

 
Liliaceae 1,964 1,584 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius

Asparagus aphyllus L. LC

 
Liliaceae 50 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus aphyllus
Asparagus aphyllus
Asparagus aphyllus
Asparagus aphyllus

Asparagus horridus L.

 
Liliaceae 46 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus horridus
Asparagus horridus
Asparagus horridus
Asparagus horridus

Asparagus setaceus Gessop

 
Liliaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus

Asphodeline lutea (L.) Rchb.

 
Liliaceae 521 422 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodeline lutea
Asphodeline lutea
Asphodeline lutea
Asphodeline lutea

Asphodelus fistulosus L. LC

 
Liliaceae 1,439 1,128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus

Asphodelus ramosus L.

 
Liliaceae 1,309 969 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelus ramosus
Asphodelus ramosus
Asphodelus ramosus
Asphodelus ramosus

Asphodelus refractus Boiss.

 
Liliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelus refractus
Asphodelus refractus

Asphodelus tenuifolius Cav.

 
Liliaceae 112 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelus tenuifolius
Asphodelus tenuifolius
Asphodelus tenuifolius
Asphodelus tenuifolius

Bellevalia desertorum Eig & Feinbrun

 
Liliaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Bellevalia desertorum
Bellevalia desertorum
Bellevalia desertorum

Bellevalia flexuosa Boiss.

 
Liliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellevalia flexuosa
Bellevalia flexuosa

Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth

 
Liliaceae 55 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellevalia trifoliata
Bellevalia trifoliata
Bellevalia trifoliata
Bellevalia trifoliata

Eremurus spectabilis M.Bieb.

 
Liliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eremurus spectabilis

Fritillaria persica L.

 
Liliaceae 144 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fritillaria persica
Fritillaria persica
Fritillaria persica
Fritillaria persica

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f.

 
Liliaceae 241 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gagea bohemica
Gagea bohemica
Gagea bohemica
Gagea bohemica

Gagea fibrosa (Desf.) Schult. & Schult.f.

 
Liliaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gagea fibrosa
Gagea fibrosa
Gagea fibrosa
Gagea fibrosa

Gagea reticulata (Pall.) Schult. & Schult.f.

 
Liliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gagea reticulata
Gagea reticulata

Hyacinthus orientalis L.

 
Liliaceae 4,486 4,118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hyacinthus orientalis
Hyacinthus orientalis
Hyacinthus orientalis
Hyacinthus orientalis

Leopoldia comosa (L.) Parl.

 
Liliaceae 509 445 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leopoldia comosa
Leopoldia comosa
Leopoldia comosa
Leopoldia comosa

Lilium candidum L.

 
Liliaceae 2,279 2,024 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lilium candidum
Lilium candidum
Lilium candidum
Lilium candidum

Muscari commutatum Guss.

 
Liliaceae 24 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Muscari commutatum
Muscari commutatum
Muscari commutatum
Muscari commutatum

Muscari parviflorum Desf. LC

 
Liliaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Muscari parviflorum
Muscari parviflorum
Muscari parviflorum
Muscari parviflorum

Ornithogalum arabicum L.

 
Liliaceae 115 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ornithogalum arabicum
Ornithogalum arabicum
Ornithogalum arabicum
Ornithogalum arabicum

Ornithogalum lanceolatum Labill.

 
Liliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ornithogalum lanceolatum
Ornithogalum lanceolatum

Ornithogalum montanum Cirillo

 
Liliaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ornithogalum montanum
Ornithogalum montanum
Ornithogalum montanum
Ornithogalum montanum

Ornithogalum narbonense L.

 
Liliaceae 20 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ornithogalum narbonense
Ornithogalum narbonense
Ornithogalum narbonense
Ornithogalum narbonense

Ornithogalum umbellatum L.

 
Liliaceae 6,437 5,512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ornithogalum umbellatum
Ornithogalum umbellatum
Ornithogalum umbellatum
Ornithogalum umbellatum

Ruscus aculeatus L.

 
Liliaceae 4,703 3,641 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ruscus aculeatus
Ruscus aculeatus
Ruscus aculeatus
Ruscus aculeatus

Scilla autumnalis L.

 
Liliaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scilla autumnalis
Scilla autumnalis
Scilla autumnalis
Scilla autumnalis

Scilla cilicica Siehe

 
Liliaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scilla cilicica
Scilla cilicica
Scilla cilicica
Scilla cilicica

Scilla hyacinthoides L.

 
Liliaceae 11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scilla hyacinthoides
Scilla hyacinthoides
Scilla hyacinthoides
Scilla hyacinthoides

Scilla libanotica Speta LC

 
Liliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Scilla libanotica

Smilax aspera L.

 
Liliaceae 3,655 2,800 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera

Tulipa agenensis DC.

തുലിപ ഏജെനെൻസിസ്
Liliaceae 481 356 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tulipa agenensis
Tulipa agenensis
Tulipa agenensis
Tulipa agenensis

Tulipa biflora Pall.

 
Liliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Tulipa biflora