കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aegilops biuncialis Vis. LC

 
Poaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 38 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 656 504 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops speltoides Tausch LC

 
Poaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 114 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aeluropus lagopoides

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

 
Poaceae 82 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 285 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Aira elegantissima Schur

 
Poaceae 56 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima

Alopecurus arundinaceus Poir. LC

 
Poaceae 15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus arundinaceus

Alopecurus myosuroides Huds.

 
Poaceae 347 220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides

Alopecurus utriculatus Banks & Sol.

 
Poaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Alopecurus utriculatus
Alopecurus utriculatus
Alopecurus utriculatus
Alopecurus utriculatus

Ammochloa palaestina Boiss. LC

 
Poaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammochloa palaestina
Ammochloa palaestina
Ammochloa palaestina
Ammochloa palaestina

Ammophila arenaria (L.) Link

 
Poaceae 1,084 828 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria

Andropogon distachyos L.

 
Poaceae 36 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos
Andropogon distachyos

Antinoria insularis Parl.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Antinoria insularis

Aristida adscensionis L.

 
Poaceae 54 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis

Arundo donax L. LC

ഈറ
Poaceae 1,959 1,525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Arundo micrantha Lam.

 
Poaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arundo micrantha
Arundo micrantha
Arundo micrantha
Arundo micrantha

Avena barbata Pott ex Link

 
Poaceae 854 642 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata

Avena fatua L. LC

 
Poaceae 1,667 1,377 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua

Avena longiglumis Durieu

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Avena longiglumis
Avena longiglumis

Avena sativa L.

ഓട്ട്സ്
Poaceae 2,914 2,741 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa

Avena sterilis L. LC

 
Poaceae 202 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena sterilis
Avena sterilis
Avena sterilis
Avena sterilis

Boissiera squarrosa (Banks & Sol.) Nevski

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Boissiera squarrosa

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb.

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa saccharoides
Bothriochloa saccharoides
Bothriochloa saccharoides

Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. LC

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria eruciformis
Brachiaria eruciformis
Brachiaria eruciformis
Brachiaria eruciformis

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 94 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

 
Poaceae 746 472 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum

Briza maxima L.

ബ്രിസ മാക്സിമ
Poaceae 1,377 1,153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Briza minor L.

 
Poaceae 234 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Briza minor

Bromus catharticus Vahl

 
Poaceae 70 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus

Bromus commutatus Schrad.

 
Poaceae 88 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus commutatus
Bromus commutatus
Bromus commutatus
Bromus commutatus

Bromus diandrus Roth

 
Poaceae 163 141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus diandrus
Bromus diandrus
Bromus diandrus
Bromus diandrus

Bromus intermedius Guss.

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus intermedius
Bromus intermedius

Bromus japonicus Thunb.

 
Poaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus japonicus
Bromus japonicus
Bromus japonicus
Bromus japonicus

Bromus lanceolatus Roth

 
Poaceae 51 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus lanceolatus
Bromus lanceolatus
Bromus lanceolatus
Bromus lanceolatus

Bromus madritensis L.

 
Poaceae 84 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus madritensis
Bromus madritensis
Bromus madritensis
Bromus madritensis

Bromus rubens L.

 
Poaceae 59 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus rubens
Bromus rubens
Bromus rubens
Bromus rubens

Bromus scoparius L.

 
Poaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus scoparius
Bromus scoparius
Bromus scoparius
Bromus scoparius

Bromus sterilis L.

 
Poaceae 118 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus sterilis
Bromus sterilis
Bromus sterilis
Bromus sterilis

Bromus tectorum L.

 
Poaceae 75 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus tectorum
Bromus tectorum
Bromus tectorum
Bromus tectorum

Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv. LC

 
Poaceae 67 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catabrosa aquatica
Catabrosa aquatica
Catabrosa aquatica
Catabrosa aquatica

Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb.

 
Poaceae 48 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catapodium marinum
Catapodium marinum
Catapodium marinum
Catapodium marinum

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.

 
Poaceae 244 170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catapodium rigidum
Catapodium rigidum
Catapodium rigidum
Catapodium rigidum

Cenchrus echinatus L. LC

 
Poaceae 67 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus

Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald

 
Poaceae 58 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus longispinus
Cenchrus longispinus
Cenchrus longispinus
Cenchrus longispinus

Centropodia forskalii (Vahl) Cope

 
Poaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centropodia forskalii
Centropodia forskalii
Centropodia forskalii
Centropodia forskalii

Chloris barbata Sw.

 
Poaceae 122 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata
Loading...