കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aeluropus lagopoides

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

 
Poaceae 81 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis