കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agrostemma githago L.

 
Caryophyllaceae 2,273 1,901 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Agrostemma gracile Boiss.

 
Caryophyllaceae 15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile