കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agrostemma githago L.

 
Caryophyllaceae 3,139 2,600 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Agrostemma gracile Boiss.

 
Caryophyllaceae 24 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile