കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aira elegantissima Schur

 
Poaceae 56 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima