കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alcea acaulis (Cav.) Alef.

 
Malvaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alcea acaulis
Alcea acaulis
Alcea acaulis

Alcea dissecta (Baker) Zohary

 
Malvaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Alcea dissecta
Alcea dissecta
Alcea dissecta

Alcea setosa (Boiss.) Alef.

 
Malvaceae 200 169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alcea setosa
Alcea setosa
Alcea setosa
Alcea setosa