കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aloe vera (L.) Burm.f.

 
Liliaceae 7,752 7,320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera