കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ambrosia confertiflora DC.

 
Asteraceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia confertiflora
Ambrosia confertiflora
Ambrosia confertiflora
Ambrosia confertiflora

Ambrosia maritima L. LC

 
Asteraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima

Ambrosia tenuifolia Spreng.

 
Asteraceae 27 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia

Ambrosia trifida L.

 
Asteraceae 563 470 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida