കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ammi majus L.

 
Apiaceae 833 606 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus

Ammi visnaga (L.) Lam.

 
Apiaceae 45 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammi visnaga
Ammi visnaga
Ammi visnaga
Ammi visnaga