കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ammi majus L.

 
Apiaceae 1,180 867 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus

Ammi visnaga (L.) Lam.

 
Apiaceae 44 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammi visnaga
Ammi visnaga
Ammi visnaga
Ammi visnaga