കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anabasis articulata (Forssk.) Moq.

 
Chenopodiaceae 59 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anabasis articulata
Anabasis articulata
Anabasis articulata
Anabasis articulata

Anabasis oropediorum Maire

 
Chenopodiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Anabasis oropediorum
Anabasis oropediorum
Anabasis oropediorum

Anabasis syriaca Iljin

 
Chenopodiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Anabasis syriaca