കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Andrachne telephioides L.

 
Euphorbiaceae 48 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andrachne telephioides
Andrachne telephioides
Andrachne telephioides
Andrachne telephioides