കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ankyropetalum gypsophiloides Fenzl

 
Caryophyllaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Ankyropetalum gypsophiloides