കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Artemisia arborescens L.

 
Asteraceae 401 341 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia arborescens
Artemisia arborescens
Artemisia arborescens
Artemisia arborescens

Artemisia judaica L.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Artemisia judaica

Artemisia scoparia Waldst. & Kit.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Artemisia scoparia