കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Catananche lutea L.

 
Asteraceae 28 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catananche lutea
Catananche lutea
Catananche lutea
Catananche lutea