കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cenchrus echinatus L. LC

 
Poaceae 67 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus

Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald

 
Poaceae 58 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus longispinus
Cenchrus longispinus
Cenchrus longispinus
Cenchrus longispinus