കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Euphorbia aleppica L.

 
Euphorbiaceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica

Euphorbia chamaesyce L.

 
Euphorbiaceae 139 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce

Euphorbia dendroides L. LC

 
Euphorbiaceae 1,464 1,064 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides

Euphorbia exigua L.

 
Euphorbiaceae 458 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua

Euphorbia falcata L.

 
Euphorbiaceae 128 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata

Euphorbia graminea Jacq.

 
Euphorbiaceae 121 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea

Euphorbia granulata Forssk.

 
Euphorbiaceae 21 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata
Euphorbia granulata

Euphorbia helioscopia L.

 
Euphorbiaceae 7,395 6,261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia

Euphorbia heterophylla L. LC

പാൽപെരുക്കി
Euphorbiaceae 461 319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla

Euphorbia hierosolymitana Boiss.

 
Euphorbiaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia hierosolymitana
Euphorbia hierosolymitana
Euphorbia hierosolymitana

Euphorbia hirsuta L.

 
Euphorbiaceae 218 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta

Euphorbia hirta L.

 
Euphorbiaceae 589 440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta

Euphorbia lasiocarpa Klotzsch

 
Euphorbiaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia lasiocarpa
Euphorbia lasiocarpa
Euphorbia lasiocarpa
Euphorbia lasiocarpa

Euphorbia macroclada Boiss.

 
Euphorbiaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada

Euphorbia maculata L.

 
Euphorbiaceae 536 359 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata

Euphorbia oblongata Griseb.

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Euphorbia oblongata

Euphorbia paralias L.

 
Euphorbiaceae 2,581 1,838 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias

Euphorbia peplis L.

 
Euphorbiaceae 282 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis

Euphorbia peplus L.

 
Euphorbiaceae 5,245 4,351 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus

Euphorbia petiolata Banks & Sol.

 
Euphorbiaceae 17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia petiolata
Euphorbia petiolata
Euphorbia petiolata
Euphorbia petiolata

Euphorbia prostrata Aiton

 
Euphorbiaceae 978 712 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata

Euphorbia retusa Forssk.

 
Euphorbiaceae 21 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa

Euphorbia serpens Kunth

 
Euphorbiaceae 308 192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens

Euphorbia terracina L.

 
Euphorbiaceae 484 260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina