കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Euphorbia aleppica L.

 
Euphorbiaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica

Euphorbia chamaesyce L.

 
Euphorbiaceae 116 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce

Euphorbia dendroides L. LC

 
Euphorbiaceae 859 594 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides

Euphorbia exigua L.

 
Euphorbiaceae 323 200 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua

Euphorbia falcata L.

 
Euphorbiaceae 92 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata

Euphorbia graminea Jacq.

 
Euphorbiaceae 53 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea

Euphorbia helioscopia L.

 
Euphorbiaceae 4,667 4,007 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia

Euphorbia heterophylla L.

 
Euphorbiaceae 298 216 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla

Euphorbia hierosolymitana Boiss.

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Euphorbia hierosolymitana

Euphorbia hirsuta L.

 
Euphorbiaceae 133 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta

Euphorbia hirta L.

 
Euphorbiaceae 429 337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta

Euphorbia macroclada Boiss.

 
Euphorbiaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada
Euphorbia macroclada

Euphorbia maculata L.

 
Euphorbiaceae 430 288 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata

Euphorbia paralias L.

 
Euphorbiaceae 1,801 1,269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias

Euphorbia peplis L.

 
Euphorbiaceae 233 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis

Euphorbia peplus L.

 
Euphorbiaceae 3,555 3,008 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus

Euphorbia prostrata Aiton

 
Euphorbiaceae 744 533 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata

Euphorbia retusa Forssk.

 
Euphorbiaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa

Euphorbia serpens Kunth

 
Euphorbiaceae 186 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens

Euphorbia terracina L.

 
Euphorbiaceae 280 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina