കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Imperata cylindrica (L.) Raeusch.

 
Poaceae 73 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Imperata cylindrica
Imperata cylindrica
Imperata cylindrica
Imperata cylindrica