കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Malvella sherardiana (L.) Jaub. & Spach

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Malvella sherardiana