കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Portulaca oleracea L. LC

ഉപ്പുചീര
Portulacaceae 6,989 6,179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea

Portulaca trituberculata Danin, Domina & Raimondo

 
Portulacaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Portulaca trituberculata
Portulaca trituberculata
Portulaca trituberculata
Portulaca trituberculata