കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott

 
Chenopodiaceae 598 396 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarcocornia fruticosa
Sarcocornia fruticosa
Sarcocornia fruticosa
Sarcocornia fruticosa

Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott

 
Chenopodiaceae 77 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarcocornia perennis
Sarcocornia perennis
Sarcocornia perennis
Sarcocornia perennis