കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴി കിഴക്കൻ മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vinca herbacea Waldst. & Kit.

 
Apocynaceae 285 243 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vinca herbacea
Vinca herbacea
Vinca herbacea
Vinca herbacea