യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus

Abelmoschus

1,005 852 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abies

Abies

4,306 3,103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Abronia

Abronia

383 366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Abrus

Abrus

302 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

2,841 2,176 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Acacia

Acacia

8,378 6,199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 19
Acaena

Acaena

78 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acalypha

Acalypha

1,005 781 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Acamptopappus

Acamptopappus

17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthocereus

Acanthocereus

81 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthomintha

Acanthomintha

9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acanthospermum

Acanthospermum

139 94 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acanthus

Acanthus

10,515 8,864 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

79,165 62,942 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 19
Achillea

Achillea

35,807 29,535 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Achlys

Achlys

41 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyrachaena

Achyrachaena

80 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyranthes

Achyranthes

679 462 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acicarpha

Acicarpha

17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acinos

Acinos

16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acleisanthes

Acleisanthes

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aconitum

Aconitum

5,456 4,240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acorus

Acorus

403 333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acourtia

Acourtia

42 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acrachne

Acrachne

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

117 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Actaea

Actaea

2,520 1,952 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Actinidia

Actinidia

1,064 845 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Adenanthera

Adenanthera

195 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenocaulon

Adenocaulon

118 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenophyllum

Adenophyllum

28 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adenostoma

Adenostoma

67 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

3,385 2,897 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Adonis

Adonis

1,982 1,414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Adoxa

Adoxa

490 360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aegilops

Aegilops

940 686 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Aegopodium

Aegopodium

8,466 6,747 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeluropus

Aeluropus

87 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeonium

Aeonium

3,380 3,028 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeschynomene

Aeschynomene

157 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aesculus

Aesculus

15,212 11,775 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Aethusa

Aethusa

1,123 756 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agalinis

Agalinis

233 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Agapanthus

Agapanthus

7,449 6,451 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agastache

Agastache

1,371 1,074 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Agave

Agave

10,657 9,512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Ageratina

Ageratina

896 710 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Ageratum

Ageratum

2,681 2,300 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aglaonema

Aglaonema

4,710 4,395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agnorhiza

Agnorhiza

8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...