യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus

Abelmoschus

752 656 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abies

Abies

3,296 2,403 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Abronia

Abronia

361 348 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Abrus

Abrus

212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

2,179 1,637 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Acacia

Acacia

5,944 4,301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 19
Acaena

Acaena

59 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acalypha

Acalypha

690 527 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10
Acamptopappus

Acamptopappus

17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthocereus

Acanthocereus

68 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthomintha

Acanthomintha

9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acanthospermum

Acanthospermum

116 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acanthus

Acanthus

8,162 6,944 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

61,172 49,088 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Achillea

Achillea

28,839 23,976 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Achlys

Achlys

23 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyrachaena

Achyrachaena

80 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyranthes

Achyranthes

506 361 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acicarpha

Acicarpha

12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acinos

Acinos

12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acleisanthes

Acleisanthes

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aconitum

Aconitum

4,245 3,307 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acorus

Acorus

282 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acourtia

Acourtia

40 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acrachne

Acrachne

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

87 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Actaea

Actaea

1,922 1,520 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Actinidia

Actinidia

731 576 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Adenanthera

Adenanthera

134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenocaulon

Adenocaulon

92 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenophyllum

Adenophyllum

26 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adenostoma

Adenostoma

64 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

2,654 2,333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Adonis

Adonis

1,524 1,061 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Adoxa

Adoxa

348 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aegilops

Aegilops

763 552 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Aegopodium

Aegopodium

6,419 5,125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeluropus

Aeluropus

78 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeonium

Aeonium

2,331 2,084 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeschynomene

Aeschynomene

101 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aesculus

Aesculus

11,424 8,956 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Aethusa

Aethusa

818 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agalinis

Agalinis

209 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Agapanthus

Agapanthus

5,975 5,178 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agastache

Agastache

965 750 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Agave

Agave

7,977 7,076 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Ageratina

Ageratina

615 486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Ageratum

Ageratum

1,760 1,527 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aglaonema

Aglaonema

3,530 3,293 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agnorhiza

Agnorhiza

8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...