യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Callistemon

Callistemon

8,107 6,871 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calyptranthes

Calyptranthes

8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Eucalyptus

Eucalyptus

4,319 3,124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Eugenia

Eugenia

1,380 1,092 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Melaleuca

Melaleuca

38 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Myrcianthes

Myrcianthes

10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pimenta

Pimenta

92 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Psidium

Psidium

2,378 1,708 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Rhodomyrtus

Rhodomyrtus

37 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Syzygium

Syzygium

1,448 851 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2