യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

K O
K O 17 ഒക്ടോ. 2021

Lantana camara L.

ലന്റാന കമാര Verbenaceae

Lantana camara പുഷ്പം
flower
Jill Kane
Jill Kane 19 ഒക്ടോ. 2021

Codiaeum variegatum (L.) A. Juss.

ക്രോട്ടൺ Euphorbiaceae

Codiaeum variegatum ഇല
leaf
Leslie N
Leslie N 20 ഒക്ടോ. 2021

Geranium platypetalum Fisch. & C.A.Mey.

 

മറ്റ്
other
john regnier
john regnier 20 ഒക്ടോ. 2021

Feathered reedgrass

 

പുഷ്പം
flower
Jake Gaster
Jake Gaster 19 ഒക്ടോ. 2021

Helianthus tuberosus L.

യെരുശലേം ആർട്ടിചോക്ക് Asteraceae

Helianthus tuberosus പുഷ്പം
flower
Loading...