യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 978 829 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abies alba Mill. LC

അബിസ് ആൽബ
Pinaceae 3,005 2,083 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Abies balsamea (L.) Mill. LC

 
Pinaceae 751 621 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea

Abies concolor (Gord. & Glend.) Lindl. ex Hildebr. LC

 
Pinaceae 56 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor

Abies firma Siebold & Zucc. LC

 
Pinaceae 16 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies firma
Abies firma
Abies firma
Abies firma

Abies fraseri (Pursh) Poir. EN

ഫ്രേസർ ഫിർ
Pinaceae 49 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies fraseri
Abies fraseri
Abies fraseri
Abies fraseri

Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl. LC

 
Pinaceae 23 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis

Abies homolepis Siebold & Zucc. NT

 
Pinaceae 31 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. LC

 
Pinaceae 149 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa

Abies procera Rehder LC

 
Pinaceae 163 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies procera
Abies procera
Abies procera
Abies procera

Abronia ammophila Greene

 
Nyctaginaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abronia ammophila

Abronia angustifolia Greene

 
Nyctaginaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia

Abronia bigelovii Heimerl

 
Nyctaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia bigelovii
Abronia bigelovii

Abronia fragrans Nutt. ex Hook.

അബ്രോണിയ ഫ്രാഗ്രൻസ്
Nyctaginaceae 46 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia fragrans
Abronia fragrans
Abronia fragrans
Abronia fragrans

Abronia gracilis Benth.

 
Nyctaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia gracilis
Abronia gracilis

Abronia latifolia Eschsch.

അബ്രോണിയ ലാറ്റിഫോളിയ
Nyctaginaceae 171 167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia latifolia
Abronia latifolia
Abronia latifolia
Abronia latifolia

Abronia maritima Nutt. ex S. Watson

 
Nyctaginaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia maritima
Abronia maritima
Abronia maritima

Abronia mellifera Douglas ex Hook.

 
Nyctaginaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia mellifera
Abronia mellifera
Abronia mellifera
Abronia mellifera

Abronia pogonantha Heimerl

 
Nyctaginaceae 14 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia pogonantha
Abronia pogonantha
Abronia pogonantha
Abronia pogonantha

Abronia umbellata Lam.

അംബ്രോനിയ അംബെല്ലാറ്റ
Nyctaginaceae 130 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia umbellata
Abronia umbellata
Abronia umbellata
Abronia umbellata

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 291 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon abutiloides (Jacq.) Garcke ex Hochr.

 
Malvaceae 17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon abutiloides
Abutilon abutiloides
Abutilon abutiloides
Abutilon abutiloides

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 208 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 60 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon hypoleucum A. Gray

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abutilon hypoleucum

Abutilon incanum (Link) Sweet LC

 
Malvaceae 15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 162 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,352 1,841 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urb.

 
Malvaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon trisulcatum
Abutilon trisulcatum
Abutilon trisulcatum

Acacia angustissima (Mill.) Kuntze

 
Fabaceae 50 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima

Acacia berlandieri Benth.

 
Fabaceae 27 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia berlandieri
Acacia berlandieri
Acacia berlandieri
Acacia berlandieri

Acacia choriophylla Benth.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia choriophylla

Acacia cornigera (L.) Willd.

 
Fabaceae 38 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cornigera
Acacia cornigera
Acacia cornigera
Acacia cornigera

Acacia dealbata Link LC

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 4,012 3,163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 809 545 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 607 460 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 742 414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R. Br.

 
Fabaceae 16 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia paradoxa DC. LC

 
Fabaceae 30 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa

Acacia pycnantha Benth. LC

 
Fabaceae 241 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia redolens Maslin LC

 
Fabaceae 24 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia redolens
Acacia redolens
Acacia redolens
Acacia redolens

Acacia retinodes Schltdl.

 
Fabaceae 1,391 1,018 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acacia rigidula Benth. LC

 
Fabaceae 28 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia rigidula
Acacia rigidula
Acacia rigidula
Acacia rigidula

Acacia roemeriana Scheele

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia roemeriana

Acacia sphaerocephala Schltdl. & Cham.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia sphaerocephala

Acacia tortuosa (L.) Willd.

 
Fabaceae 39 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia tortuosa
Acacia tortuosa
Acacia tortuosa
Acacia tortuosa

Acacia verticillata (L'Hér.) Willd. LC

 
Fabaceae 18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia verticillata
Acacia verticillata
Acacia verticillata
Acacia verticillata

Acaena novae-zelandiae Kirk

 
Rosaceae 67 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena novae-zelandiae
Acaena novae-zelandiae
Acaena novae-zelandiae
Acaena novae-zelandiae

Acaena pinnatifida Ruiz & Pav.

 
Rosaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena pinnatifida
Acaena pinnatifida
Acaena pinnatifida
Acaena pinnatifida
Loading...