യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 250 188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia angustissima (Mill.) Kuntze

 
Fabaceae 48 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima

Acacia berlandieri Benth.

 
Fabaceae 28 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia berlandieri
Acacia berlandieri
Acacia berlandieri
Acacia berlandieri

Acacia choriophylla Benth.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia choriophylla

Acacia cornigera (L.) Willd.

 
Fabaceae 38 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cornigera
Acacia cornigera
Acacia cornigera
Acacia cornigera

Acacia dealbata Link

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 3,504 2,748 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia farnesiana (L.) Willd.

 
Fabaceae 676 440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 
Fabaceae 536 407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 638 337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R. Br.

 
Fabaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia paradoxa DC.

 
Fabaceae 22 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa

Acacia pycnantha Benth.

 
Fabaceae 184 131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia redolens Maslin LC

 
Fabaceae 23 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia redolens
Acacia redolens
Acacia redolens
Acacia redolens

Acacia retinodes Schltdl.

 
Fabaceae 1,180 854 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acacia rigidula Benth. LC

 
Fabaceae 27 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia rigidula
Acacia rigidula
Acacia rigidula
Acacia rigidula

Acacia roemeriana Scheele

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia roemeriana

Acacia sphaerocephala Schltdl. & Cham.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia sphaerocephala

Acacia tortuosa (L.) Willd.

 
Fabaceae 40 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia tortuosa
Acacia tortuosa
Acacia tortuosa
Acacia tortuosa

Acacia verticillata (L'Hér.) Willd.

 
Fabaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia verticillata
Acacia verticillata
Acacia verticillata
Acacia verticillata

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 158 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Aeschynomene americana L.

 
Fabaceae 91 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Fabaceae 17 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Aeschynomene rudis Benth.

 
Fabaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Aeschynomene rudis
Aeschynomene rudis
Aeschynomene rudis
Aeschynomene rudis

Albizia julibrissin Durazz.

 
Fabaceae 7,577 6,157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 665 392 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia procera (Roxb.) Benth. LC

വെള്ളവാക
Fabaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia procera
Albizia procera
Albizia procera
Albizia procera

Alhagi maurorum Medik.

ഒട്ടകമുള്ള്
Fabaceae 42 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

നില ഓരില
Fabaceae 120 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Amorpha canescens Pursh

 
Fabaceae 141 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amorpha canescens
Amorpha canescens
Amorpha canescens
Amorpha canescens

Amorpha fruticosa L.

 
Fabaceae 1,071 692 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa

Amorpha herbacea Walter

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Amorpha herbacea

Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald

 
Fabaceae 226 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphicarpaea bracteata
Amphicarpaea bracteata
Amphicarpaea bracteata
Amphicarpaea bracteata

Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. LC

 
Fabaceae 43 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis

Anthyllis vulneraria L.

 
Fabaceae 5,330 4,112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria

Apios americana Medik.

 
Fabaceae 203 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apios americana
Apios americana
Apios americana
Apios americana

Arachis glabrata Benth.

 
Fabaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata

Arachis hypogaea L.

നിലക്കടല
Fabaceae 562 437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Astragalus aequalis Clokey

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Astragalus aequalis

Astragalus agnicidus Barneby

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus agnicidus
Astragalus agnicidus

Astragalus alpinus L.

 
Fabaceae 221 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus alpinus
Astragalus alpinus
Astragalus alpinus
Astragalus alpinus

Astragalus australis (L.) Lam.

 
Fabaceae 109 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus australis
Astragalus australis
Astragalus australis
Astragalus australis

Astragalus beatleyae Barneby

 
Fabaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus beatleyae
Astragalus beatleyae
Astragalus beatleyae

Astragalus brauntonii Parish

 
Fabaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus brauntonii
Astragalus brauntonii
Astragalus brauntonii
Astragalus brauntonii

Astragalus canadensis L.

 
Fabaceae 30 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus canadensis
Astragalus canadensis
Astragalus canadensis
Astragalus canadensis

Astragalus cicer L.

 
Fabaceae 169 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus cicer
Astragalus cicer
Astragalus cicer
Astragalus cicer

Astragalus clevelandii Greene

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus clevelandii
Astragalus clevelandii

Astragalus crassicarpus Nutt. LC

 
Fabaceae 47 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus crassicarpus
Astragalus crassicarpus
Astragalus crassicarpus
Astragalus crassicarpus

Astragalus gibbsii Kellogg

 
Fabaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus gibbsii
Astragalus gibbsii
Astragalus gibbsii
Astragalus gibbsii

Astragalus glycyphyllos L.

 
Fabaceae 922 630 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos
Loading...