യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 
Myrtaceae 8,107 6,871 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus

Calyptranthes pallens Griseb.

 
Myrtaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calyptranthes pallens
Calyptranthes pallens
Calyptranthes pallens
Calyptranthes pallens

Calyptranthes zuzygium (L.) Sw.

 
Myrtaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Calyptranthes zuzygium

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. NT

 
Myrtaceae 938 652 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis

Eucalyptus globulus Labill. LC

യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഗ്ലോബുലസ്
Myrtaceae 2,793 2,018 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus

Eucalyptus polyanthemos Schauer NT

 
Myrtaceae 184 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus polyanthemos
Eucalyptus polyanthemos
Eucalyptus polyanthemos
Eucalyptus polyanthemos

Eucalyptus pulverulenta Sims LC

 
Myrtaceae 214 182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus pulverulenta
Eucalyptus pulverulenta
Eucalyptus pulverulenta
Eucalyptus pulverulenta

Eucalyptus robusta Sm. NT

 
Myrtaceae 134 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta
Eucalyptus robusta

Eucalyptus tereticornis Sm. LC

 
Myrtaceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus tereticornis

Eucalyptus torquata Luehm. LC

 
Myrtaceae 19 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus torquata
Eucalyptus torquata
Eucalyptus torquata
Eucalyptus torquata

Eucalyptus viminalis Labill. NT

 
Myrtaceae 24 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus viminalis
Eucalyptus viminalis
Eucalyptus viminalis
Eucalyptus viminalis

Eugenia axillaris (Sw.) Willd. LC

 
Myrtaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia axillaris
Eugenia axillaris

Eugenia foetida Pers. LC

 
Myrtaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia foetida
Eugenia foetida
Eugenia foetida

Eugenia uniflora L. LC

സൂരിനാം ചെറി
Myrtaceae 1,375 1,087 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora

Melaleuca linariifolia Sm. LC

 
Myrtaceae 38 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia

Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh LC

 
Myrtaceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrcianthes fragrans
Myrcianthes fragrans
Myrcianthes fragrans
Myrcianthes fragrans

Pimenta dioica (L.) Merr. LC

സർവ സുഗന്ധി
Myrtaceae 92 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pimenta dioica
Pimenta dioica
Pimenta dioica
Pimenta dioica

Psidium cattleianum Sabine

 
Myrtaceae 344 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Psidium cattleianum
Psidium cattleianum
Psidium cattleianum
Psidium cattleianum

Psidium guajava L. LC

 
Myrtaceae 2,034 1,586 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Psidium guajava
Psidium guajava
Psidium guajava
Psidium guajava

Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. LC

തവിട്ടുമരം
Myrtaceae 37 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhodomyrtus tomentosa
Rhodomyrtus tomentosa
Rhodomyrtus tomentosa
Rhodomyrtus tomentosa

Syzygium cumini (L.) Skeels LC

ഞാവൽ
Myrtaceae 657 359 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Syzygium cumini
Syzygium cumini
Syzygium cumini
Syzygium cumini

Syzygium jambos (L.) Alston LC

 
Myrtaceae 791 492 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Syzygium jambos
Syzygium jambos
Syzygium jambos
Syzygium jambos