യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abronia ammophila Greene

 
Nyctaginaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abronia ammophila

Abronia angustifolia Greene

 
Nyctaginaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia

Abronia bigelovii Heimerl

 
Nyctaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia bigelovii
Abronia bigelovii

Abronia fragrans Nutt. ex Hook.

അബ്രോണിയ ഫ്രാഗ്രൻസ്
Nyctaginaceae 42 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia fragrans
Abronia fragrans
Abronia fragrans
Abronia fragrans

Abronia gracilis Benth.

 
Nyctaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia gracilis
Abronia gracilis

Abronia latifolia Eschsch.

അബ്രോണിയ ലാറ്റിഫോളിയ
Nyctaginaceae 169 166 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia latifolia
Abronia latifolia
Abronia latifolia
Abronia latifolia

Abronia maritima Nutt. ex S. Watson

 
Nyctaginaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abronia maritima

Abronia mellifera Douglas ex Hook.

 
Nyctaginaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia mellifera
Abronia mellifera
Abronia mellifera
Abronia mellifera

Abronia pogonantha Heimerl

 
Nyctaginaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia pogonantha
Abronia pogonantha
Abronia pogonantha
Abronia pogonantha

Abronia umbellata Lam.

അംബ്രോനിയ അംബെല്ലാറ്റ
Nyctaginaceae 125 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia umbellata
Abronia umbellata
Abronia umbellata
Abronia umbellata

Acleisanthes obtusa (Choisy) Standl.

 
Nyctaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acleisanthes obtusa
Acleisanthes obtusa

Allionia choisyi Standl.

 
Nyctaginaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allionia choisyi
Allionia choisyi
Allionia choisyi
Allionia choisyi

Allionia incarnata L.

 
Nyctaginaceae 113 109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata
Allionia incarnata

Anulocaulis annulatus (Coville) Standl.

 
Nyctaginaceae 18 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anulocaulis annulatus
Anulocaulis annulatus
Anulocaulis annulatus
Anulocaulis annulatus

Anulocaulis leiosolenus (Torr.) Standl.

 
Nyctaginaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anulocaulis leiosolenus
Anulocaulis leiosolenus
Anulocaulis leiosolenus

Boerhavia anisophylla Torr.

 
Nyctaginaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia anisophylla
Boerhavia anisophylla
Boerhavia anisophylla
Boerhavia anisophylla

Boerhavia coccinea Mill.

 
Nyctaginaceae 121 94 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea

Boerhavia coulteri (Hook. f.) S. Watson

 
Nyctaginaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia coulteri
Boerhavia coulteri
Boerhavia coulteri
Boerhavia coulteri

Boerhavia diffusa L.

 
Nyctaginaceae 251 167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia diffusa
Boerhavia diffusa
Boerhavia diffusa
Boerhavia diffusa

Boerhavia erecta L.

 
Nyctaginaceae 122 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia erecta
Boerhavia erecta
Boerhavia erecta
Boerhavia erecta

Boerhavia repens L.

 
Nyctaginaceae 33 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens

Boerhavia spicata Choisy

 
Nyctaginaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia spicata
Boerhavia spicata
Boerhavia spicata

Bougainvillea glabra Choisy LC

ബോഗൈൻവില്ല ഗ്ലാബ്ര
Nyctaginaceae 2,920 2,555 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra

Bougainvillea spectabilis Willd.

 
Nyctaginaceae 8,182 7,064 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis

Cyphomeris crassifolia (Standl.) Standl.

 
Nyctaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyphomeris crassifolia
Cyphomeris crassifolia

Guapira discolor (Spreng.) Little LC

 
Nyctaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guapira discolor
Guapira discolor

Guapira obtusata (Jacq.) Little LC

 
Nyctaginaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Guapira obtusata

Mirabilis albida (Walter) Heimerl

 
Nyctaginaceae 26 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis albida
Mirabilis albida
Mirabilis albida
Mirabilis albida

Mirabilis alipes (S. Watson) Pilz

 
Nyctaginaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis alipes
Mirabilis alipes
Mirabilis alipes
Mirabilis alipes

Mirabilis gigantea (Standl.) Shinners

 
Nyctaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis gigantea
Mirabilis gigantea

Mirabilis jalapa L.

നാലുമണിച്ചെടി
Nyctaginaceae 8,895 7,553 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa

Mirabilis laevis (Benth.) Curran

 
Nyctaginaceae 137 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis laevis
Mirabilis laevis
Mirabilis laevis
Mirabilis laevis

Mirabilis linearis (Pursh) Heimerl

 
Nyctaginaceae 13 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis linearis
Mirabilis linearis
Mirabilis linearis
Mirabilis linearis

Mirabilis longiflora L.

 
Nyctaginaceae 103 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis longiflora
Mirabilis longiflora
Mirabilis longiflora
Mirabilis longiflora

Mirabilis melanotricha (Standl.) Spellenb.

 
Nyctaginaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis melanotricha
Mirabilis melanotricha
Mirabilis melanotricha
Mirabilis melanotricha

Mirabilis multiflora (Torr.) A. Gray

 
Nyctaginaceae 111 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis multiflora
Mirabilis multiflora
Mirabilis multiflora
Mirabilis multiflora

Mirabilis nyctaginea (Michx.) MacMill.

 
Nyctaginaceae 64 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis nyctaginea
Mirabilis nyctaginea
Mirabilis nyctaginea
Mirabilis nyctaginea

Nyctaginia capitata Choisy

 
Nyctaginaceae 39 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nyctaginia capitata
Nyctaginia capitata
Nyctaginia capitata
Nyctaginia capitata

Pisonia aculeata L. LC

 
Nyctaginaceae 68 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pisonia aculeata
Pisonia aculeata
Pisonia aculeata
Pisonia aculeata

Pisonia grandis R. Br.

കീരമരം
Nyctaginaceae 48 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pisonia grandis
Pisonia grandis
Pisonia grandis
Pisonia grandis

Tripterocalyx crux-maltae (Kellogg) Standl.

 
Nyctaginaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tripterocalyx crux-maltae
Tripterocalyx crux-maltae
Tripterocalyx crux-maltae