യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abronia ammophila Greene

 
Nyctaginaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abronia ammophila

Abronia angustifolia Greene

 
Nyctaginaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia
Abronia angustifolia

Abronia bigelovii Heimerl

 
Nyctaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia bigelovii
Abronia bigelovii

Abronia fragrans Nutt. ex Hook.

അബ്രോണിയ ഫ്രാഗ്രൻസ്
Nyctaginaceae 43 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia fragrans
Abronia fragrans
Abronia fragrans
Abronia fragrans

Abronia gracilis Benth.

 
Nyctaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia gracilis
Abronia gracilis

Abronia latifolia Eschsch.

അബ്രോണിയ ലാറ്റിഫോളിയ
Nyctaginaceae 170 166 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia latifolia
Abronia latifolia
Abronia latifolia
Abronia latifolia

Abronia maritima Nutt. ex S. Watson

 
Nyctaginaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia maritima
Abronia maritima

Abronia mellifera Douglas ex Hook.

 
Nyctaginaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia mellifera
Abronia mellifera
Abronia mellifera
Abronia mellifera

Abronia pogonantha Heimerl

 
Nyctaginaceae 12 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia pogonantha
Abronia pogonantha
Abronia pogonantha
Abronia pogonantha

Abronia umbellata Lam.

അംബ്രോനിയ അംബെല്ലാറ്റ
Nyctaginaceae 126 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abronia umbellata
Abronia umbellata
Abronia umbellata
Abronia umbellata