യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acaena novae-zelandiae Kirk

 
Rosaceae 50 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena novae-zelandiae
Acaena novae-zelandiae
Acaena novae-zelandiae
Acaena novae-zelandiae

Acaena pinnatifida Ruiz & Pav.

 
Rosaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena pinnatifida
Acaena pinnatifida
Acaena pinnatifida
Acaena pinnatifida