യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anulocaulis annulatus (Coville) Standl.

 
Nyctaginaceae 18 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anulocaulis annulatus
Anulocaulis annulatus
Anulocaulis annulatus
Anulocaulis annulatus

Anulocaulis leiosolenus (Torr.) Standl.

 
Nyctaginaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anulocaulis leiosolenus
Anulocaulis leiosolenus
Anulocaulis leiosolenus