യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aruncus dioicus (Walter) Fernald

 
Rosaceae 2,243 1,671 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aruncus dioicus
Aruncus dioicus
Aruncus dioicus
Aruncus dioicus