യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Astragalus aequalis Clokey

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Astragalus aequalis

Astragalus agnicidus Barneby

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus agnicidus
Astragalus agnicidus

Astragalus alpinus L.

 
Fabaceae 218 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus alpinus
Astragalus alpinus
Astragalus alpinus
Astragalus alpinus

Astragalus australis (L.) Lam.

 
Fabaceae 102 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus australis
Astragalus australis
Astragalus australis
Astragalus australis

Astragalus beatleyae Barneby

 
Fabaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus beatleyae
Astragalus beatleyae
Astragalus beatleyae

Astragalus brauntonii Parish

 
Fabaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus brauntonii
Astragalus brauntonii
Astragalus brauntonii
Astragalus brauntonii

Astragalus canadensis L.

 
Fabaceae 29 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus canadensis
Astragalus canadensis
Astragalus canadensis
Astragalus canadensis

Astragalus cicer L.

 
Fabaceae 165 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus cicer
Astragalus cicer
Astragalus cicer
Astragalus cicer

Astragalus clevelandii Greene

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus clevelandii
Astragalus clevelandii

Astragalus crassicarpus Nutt. LC

 
Fabaceae 43 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus crassicarpus
Astragalus crassicarpus
Astragalus crassicarpus
Astragalus crassicarpus

Astragalus gibbsii Kellogg

 
Fabaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus gibbsii
Astragalus gibbsii
Astragalus gibbsii
Astragalus gibbsii

Astragalus glycyphyllos L.

 
Fabaceae 866 591 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos

Astragalus hamosus L.

 
Fabaceae 279 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus hamosus
Astragalus hamosus
Astragalus hamosus
Astragalus hamosus

Astragalus johannis-howellii Barneby

 
Fabaceae 14 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus johannis-howellii
Astragalus johannis-howellii
Astragalus johannis-howellii
Astragalus johannis-howellii

Astragalus layneae Greene

 
Fabaceae 37 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus layneae
Astragalus layneae
Astragalus layneae
Astragalus layneae

Astragalus lotiflorus Hook.

 
Fabaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus lotiflorus
Astragalus lotiflorus
Astragalus lotiflorus
Astragalus lotiflorus

Astragalus magdalenae Greene

 
Fabaceae 18 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus magdalenae
Astragalus magdalenae
Astragalus magdalenae
Astragalus magdalenae

Astragalus miguelensis Greene

 
Fabaceae 26 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus miguelensis
Astragalus miguelensis
Astragalus miguelensis
Astragalus miguelensis

Astragalus missouriensis Nutt. LC

 
Fabaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus missouriensis
Astragalus missouriensis
Astragalus missouriensis
Astragalus missouriensis

Astragalus mollissimus Torr. LC

 
Fabaceae 23 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus mollissimus
Astragalus mollissimus
Astragalus mollissimus
Astragalus mollissimus

Astragalus monoensis Barneby

 
Fabaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus monoensis
Astragalus monoensis
Astragalus monoensis
Astragalus monoensis

Astragalus nuttallianus DC. LC

 
Fabaceae 12 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus nuttallianus
Astragalus nuttallianus
Astragalus nuttallianus
Astragalus nuttallianus

Astragalus pachypus Greene LC

 
Fabaceae 25 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus pachypus
Astragalus pachypus
Astragalus pachypus
Astragalus pachypus

Astragalus pauperculus Greene

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus pauperculus
Astragalus pauperculus

Astragalus phoenix Barneby

 
Fabaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus phoenix
Astragalus phoenix
Astragalus phoenix

Astragalus purshii Douglas ex Hook.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Astragalus purshii

Astragalus racemosus Pursh

 
Fabaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus racemosus
Astragalus racemosus
Astragalus racemosus
Astragalus racemosus

Astragalus reventiformis (Rydb.) Barneby

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus reventiformis
Astragalus reventiformis

Astragalus sheldonii (Rydb.) Barneby

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus sheldonii
Astragalus sheldonii

Astragalus shevockii Barneby

 
Fabaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus shevockii
Astragalus shevockii
Astragalus shevockii
Astragalus shevockii

Astragalus siliceus Barneby LC

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Astragalus siliceus

Astragalus sinuatus Piper CR

 
Fabaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Astragalus sinuatus
Astragalus sinuatus
Astragalus sinuatus

Astragalus tenellus Pursh

 
Fabaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus tenellus
Astragalus tenellus
Astragalus tenellus
Astragalus tenellus

Astragalus traskiae Eastw.

 
Fabaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus traskiae
Astragalus traskiae
Astragalus traskiae
Astragalus traskiae