യുഎസ്എ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Boerhavia anisophylla Torr.

 
Nyctaginaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia anisophylla
Boerhavia anisophylla
Boerhavia anisophylla
Boerhavia anisophylla

Boerhavia coccinea Mill.

 
Nyctaginaceae 120 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea

Boerhavia coulteri (Hook. f.) S. Watson

 
Nyctaginaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia coulteri
Boerhavia coulteri
Boerhavia coulteri
Boerhavia coulteri

Boerhavia diffusa L.

 
Nyctaginaceae 241 159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia diffusa
Boerhavia diffusa
Boerhavia diffusa
Boerhavia diffusa

Boerhavia erecta L.

 
Nyctaginaceae 121 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia erecta
Boerhavia erecta
Boerhavia erecta
Boerhavia erecta

Boerhavia repens L.

 
Nyctaginaceae 33 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens

Boerhavia spicata Choisy

 
Nyctaginaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia spicata
Boerhavia spicata
Boerhavia spicata